Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69716407

Aktualna strona: 2113737

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. płac w Szkole Podstawowej Nr 37 w Szczecinie


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37

w Szczecinie im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6

70 – 783 Szczecin

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac

Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 37

im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6

70 – 783 Szczecin

 

Stanowisko:Specjalista ds. płac

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

Data zatrudnienia:od 01 marca 2018 r.


Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań stosowne z opisem stanowiska i 5 letni staż pracy

lub  wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
i staż pracy min. 4 lata.
3. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
4. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
5. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Znajomość przepisów prawa pracy oraz dotyczących naliczenia płac w placówce oświatowej, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, obejmujące m.in. następujące przepisy:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.poz. 23 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2016 poz. 208 z późn. zm.)

- Ustawa z dn. 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016 poz. 1379 z późn. zm.)

- Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2012 poz. 790 z późn. zm.)

Dodatkowe wymagania:
1. Doświadczenie zawodowe w placówce oświatowej.
2. Znajomość programu płacowego firmy Optivum Vulcan oraz programu Płatnik, SIO, program sprawozdawczy GUS, i Arkusz Progman, aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający(Artykuł 30) oraz dotacje podręcznikowe,
3. Umiejętność sprawnej obsługi komputera, MS Word, MS Excel.
4. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Prowadzi kartoteki wynagrodzeń, zasiłków za pomocą programu komputerowego.
 2. Sporządza listy płac z umów o pracę i umów zlecenia z tytułu wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich ojcowskich, funduszu socjalnego oraz wszelkich innych wypłat.
 3. Na podstawie list płac sporządza przelewy bankowe z tytułu potrąceń oraz rachunków osobistych pracowników szkoły (przekaz elektroniczny).
 4. Sprawdza listy płac pod względem formalnym i rachunkowym, przestrzega obowiązujące terminy w zakresie wypłat.
 5. Sporządza zestawienia wypłat z tytułu wynagrodzeń oraz sporządza dowody wewnętrzne w zakresie tych wypłat.
 6. Sporządza sprawozdania z wykonania funduszu płac i zatrudnienia ze środków budżetowych i pozabudżetowych.
 7. Sporządza rozliczenia z zakresu wynagrodzeń do sprawozdań i planów finansowych szkoły.
 8. Sporządza deklaracje rozliczeniowe oraz raporty imienne z tytułu rozliczeń do programu płatnik ZUS przekaz elektroniczny.
 9. Prowadzi i przestrzega zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentację stanowiącą podstawę wypłat wynagrodzeń z umów o pracę i zlecenia.
 10. Przekazuje terminowo sprawozdania do GUS.
 11. Przekazuje terminowo PIT-4R, PIT-8AR, PIT–11, PIT-40 za pomocą programu e Deklaracje oraz UPO do Urzędu Skarbowego.
 12. Na bieżąco dokonuje aktualizacji danych w arkuszu organizacyjnym szkoły.
 13. Nalicza stałe i nieperiodyczne składniki wynagrodzeń pracowników szkoły.
 14. Informuje pracowników szkoły o aktualnych przepisach finansowych, szczególnie dotyczące wynagrodzenia.
 15. Prawidłowo zabezpiecza w archiwum dokumentację wynikającą z zajmowanego stanowiska.
 16. Prowadzi ewidencję udzielonych pożyczek z KZP działającej przy SP 37 w Szczecinie.
 17. Wprowadza oraz podpisuje w banku – przekaz elektroniczny faktury do zapłaty z budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, funduszu socjalnego, oddziału przedszkolnego zgodnie z dekretem Głównej Księgowej.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca wewnątrz budynku szkoły niewyposażonym w windę na 1 piętrze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2014 r. poz. 1182późn. zm.).
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91–4668-476

Termin składania dokumentów do 14lutego 2018 r.
(Uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista ds. płac” należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30 lub przesyłać na adres szkoły.

Uwaga:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą,
o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
3. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.


*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.
 


Data wygaśnięcia: 14.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin