Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612509

Aktualna strona: 2333211

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Animator Obiektu Sportowego - Starszy Referent na boisku szkolnym Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ANIMATOR OBIEKTU SPORTOWEGO - STARSZY REFERENT na boisku  szkolnym Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji
w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie,
ul. Aleja Piastów 6, 70-327 Szczecin

Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko – starszy referent na boisku szkolnym  Osiedlowego Centrum Sportu
    i Rekreacji
  2. Okres zatrudnienia: na czas określony do dnia 30.06.2019r.
  3. Wymiar zatrudnienia: 20/40 godzin tygodniowo

 Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie,

  1. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,(w przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (Dz. U. j.t. z 2016 poz. 176 ze zm.).kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczecinie

 ul. aleja Piastów 6 ,70-327 Szczecin; mail:sp1@miasto.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan:

Rafał Malujda , e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  Szkoła Podstawowa nr 1 będzie przetwarzała dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.


Osoby zainteresowane udziałem w bieżącym procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym ”Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury na przyszłe procesy rekrutacyjne. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1
w Szczecinie, Aleja Piastów 6, 70-327 lub przesłać na e-maila: sp1@miasto.szczecin.pl
 w terminie do: 30.10.2018r.

 

Data wygaśnięcia: 30.10.2018


Data wygaśnięcia: 30.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin