Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880998

Aktualna strona: 2189636

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista ds. informatycznych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń (08/2018)


DYREKTOR
 SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. KADŁUBKA 12 W SZCZECINIE

o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny Specjalista ds. informatycznych

 

08/2018

(Nr ogłoszenia/ rok)

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:
Główny specjalista ds. informatycznych w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Opis stanowiska:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

1.    zarządzanie i administrowanie siecią komputerową w pełnym zakresie, w tym planowanie, instalacja i nadzór nad zabezpieczeniami systemowymi,

2.    zabezpieczenie kopii zapasowej zasobów serwerów,

3.    zapewnienia właściwej profilaktyki antywirusowej i bezpiecznego dostępu do zasobów informatycznych jednostki,

4.    zabezpieczenie niezbędnej zewnętrznej komunikacji teleinformatycznej,

5.    utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu komputerowego ze szczególnym uwzględnieniem serwerów,

6.    instalowanie oprogramowania i urządzeń do bieżącej archiwizacji danych,

7.    bieżąca archiwizacja danych (backup serwerów),

8.    testowanie zakupionego sprzętu i sprawdzenie jego zgodność z zamówieniem,

9.    kontrola stanu wykorzystania zasobów informatycznych SCŚ, w tym kontrola bieżącej pracy użytkowników,

10.  nadawanie, modyfikacja i odbieranie uprawnień poczty elektronicznej,

11.  zakładanie, usuwanie kont użytkowników w sieci komputerowej SCŚ,

12.  nadzór nad aktualnością i legalnością oprogramowania komputerowego w SCŚ,

13.  nadzór techniczny infrastruktury teletechnicznej w tym nadzór nad sprawnością sieci komputerowej, prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń aktywnych sieci, testowanie sieci komputerowej, wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń sieci komputerowej, nadzór nad systemem zasilania sprzętu komputerowego,

14.  zarządzanie i krosowanie elementów sieci strukturalnej, nadzór nad wykonywaniem prac w zakresie okablowania strukturalnego,

15.  określanie potrzeb w zakresie rozbudowy sieci strukturalnej, zarządzanie
i współpraca w zakresie sieci telefonicznej,

16.  doraźna pomoc techniczna w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, oprogramowania, drobne naprawy sprzętu komputerowego,

17.  wdrażanie oprogramowania do administracji sieci i stacji roboczych,

18.  organizowanie i nadzór nad naprawami serwisowymi wykonywanymi przez firmy zewnętrzne,

19.  dbanie o zabezpieczenia danych i ochrona przed zniszczeniem i udostępnieniem osobom niepowołanym zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2018 r. wyniósł nie więcej/więcej niż 6%.

                              (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.   Miejsce pracy: Praca będzie odbywać się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.   Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze komputerowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

 

 

Niezbędne wymagania:

 

1.   posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.   wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letni staż pracy,

3.   wiedza i umiejętność z dziedziny informatyki oraz znajomość obsługi komputera:

·    podstawowa wiedza z zakresu rozwiązywania problemów sieciowych,

·    wiedza zapewniająca pełny zakres obsługi technicznej i utrzymania ciągłości pracy oraz odpowiedniego  funkcjonowania jednostek sieciowych (stanowisk roboczych);

·    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem, monitorowaniem oraz nadzorem nad infrastrukturą teleinformatyczną w sieci LAN i WAN,

·    doświadczenie w zakresie administrowania w środowiskach UNIX/GNU/ Linux oraz środowisku MS Windows Server,

·    podstawowa znajomość strukturalnego języka zapytań SQL oraz podstawowa wiedza z zakresu programowania w jednym z języków dynamicznych : PHP/Perl/Python/C#(≥4.0) itd., podstawowa znajomość relacyjnych baz danych: MS SQL, ORACLE,

·    znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania treścią CMS,

·    bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z obsługą systemów operacyjnych dedykowanych na urządzenia desktopowe: MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,

4.znajomość przepisów:

·    ustawa o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223, poz. 1458, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902),

·     ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z późn.zm.),

5.znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

6.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7.kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.nieposzlakowana opinia

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

1.    podstawowa wiedza z zakresu kryptografii,

2.    certyfikaty zawodowe z zakresu informatyki,

3.    obsługa serwerów, macierzy dyskowych, obsługa systemów archiwizacji danych,

4.    znajomość Active Direction, znajomość systemów do backupu, znajomość oprogramowania do wirtualizacji serwerów,

5.    doświadczenie w udzielaniu pomocy technicznej zdalnie,

6.    znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologia światłowodową,

7.    umiejętność pracy pod presją, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sumienność, kreatywność, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole, umiejętności analityczne, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, chęć systematycznego dokształcania.

 

Wymagane dokumenty:

1.    życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail i numeru telefonu,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

6.    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7.    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,

8.    referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9.    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10.  oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

11.  oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.(włącznie)

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin

pokój 25 (I piętro) sekretariat

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Główny Specjalista ds. informatycznych 08/2018 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91 44 27 122

w godz. 08:00 do 15:00 w dni powszednie

 

 

 

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny
i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

 

Informacje dodatkowe:

1.     Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

2.     Pracownik otrzyma stosowane upoważnienia Prezydenta Miasta do prowadzenia postępowań administracyjnych,  w związku
z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.].

 

*Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.].


Data wygaśnięcia: 30.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin