Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Księgowa ds. płac/Intendent w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Szczecinie


Stanowisko – księgowa ds. płac/intendent

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Data zatrudnienia: 01.09.2019 r.

Niezbędne wymagania posiada osoba która: 
a)  posiada obywatelstwo polskie,
b)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych,

c)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) cieszy się nieposzlakowana opinią,    
e) spełnia jeden z poniższych warunków:
- posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 4 lata pracy,
-  posiada wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym, umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska oraz co najmniej 5 lat pracy.

Wymagania dodatkowe:

- znajomość i umiejętność stosowania:

-przepisów dotyczących wynagrodzeń i systemów świadczeń pracowników sfery budżetowej,                 
- zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych oraz sprawozdawczości budżetowej;

- biegła znajomość i umiejętność korzystania z systemu kadrowo-płacowego „Progman”

- biegła umiejętność obsługi programów: BAWN „Progman”, MS Office Word, MS Oficce Excel, portalu sprawozdawczego GUS, Płatnik ZUS, SIO „nowe”,  Arkusz Organizacajny.

- wskazane doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach budżetowych na stanowisku związanym z przygotowywaniem wynagrodzeń pracowniczych i ich pochodnych.

– znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy,    o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. ustaw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uchwał oraz zarządzeń Rady Miasta Szczecin, sprawozdawczości GUS.

– znajomość pracy na kasie fiskalnej – wydruk raportów dziennych i miesięcznych.

 

 

Opis stanowiska:
1) sporządzanie list płac,

2) sporządzanie kalkulacji płac do projektu budżetowego

3) ustala staż pracy , dodatek za wysługę lat, terminy wypłat nagród jubileuszowych,
4) na bieżąco dokonuje wszelkich zmian w zakresie zarejestrowania i wyrejestrowania pracowników oraz członków ich rodzin oraz zmian danych w programie Płatnik,                                                                          
5) na bieżąco nanosi wszystkie nieobecności  pracowników, 
6) przygotowuje listę obecności pracowników administracji i obsługi,                  
7) terminowo sporządza listy płac oraz prowadzi indywidualne karty wynagrodzeń,                                   
8) nalicza zasiłki chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie i wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS, prowadzi karty zasiłkowe pracowników

9) sporządza na bieżąco rozliczenia i sprawozdania do GUS, US i ZUS,

10)zbiera, kompletuje i przechowuje na bieżąco właściwą dokumentacje stanowiącą podstawę wypłat pracownikom wynagrodzeń i zasiłków,

11) sporządza rozliczenia z zakresu wynagrodzeń do sprawozdań i planów finansowych przedszkola,

12) terminowo sporządza wszelkie analizy i rozliczenia,

13) prawidłowo zabezpiecza i chroni przed osobami trzecimi dane zawarte w programach obsługiwanych na danym stanowisku. Dba o kopie zapasowe i prawidłowe zabezpieczenie obsługiwanych programów, zabezpiecza przekazane do archiwum dokumenty związane ze stanowiskiem pracy.

14) obsługuje program JDU oraz na bieżąco wprowadza zmiany w arkuszu organizacyjnym PP10 w zakresie płac.

15) naliczanie opłat za przedszkole i przyjmowanie wpłat gotówkowych – kontrola wpłat z wyciągów bankowych.

16) prowadzenie analityki opłat za przedszkole w programie „PLO”

17) prowadzenie kart BHP ( zakup odzieży roboczej

18) dokonywanie zakupów związanych z działalnością przedszkola.

19) współorganizuje pracę poszczególnych pracowników obsługi;

20)zaopatruje pracowników w odzież roboczą i ochronną;

21) prowadzi książki inwentarzowe;

22) dokonuje wspólnie z dyrektorem i konserwatorem okresowych przeglądów placówki w celu  usuwania na bieżąco usterek i uszkodzeń.

23) przekazywanie i rozliczanie zaliczek pracownikom upoważnionym przez dyrektora                 do dokonywania zakupów

24)wypłacanie wynagrodzenia i świadczeń na podstawie list płac;

25)prowadzenie obsługi kasy przedszkola w zakresie przyjmowania i odprowadzania wpłat rodziców, dba o terminowość uiszczania wpłat przez rodziców.

26)prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej     zgodnie z obowiązującymi przepisami;

27)uzgadnianie budżetu z dyrektorem i główna księgową, przestrzeganie ustalonego limitu pogotowia kasowego;

28)uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola

29)dbanie o stan techniczny budynku i otoczenia przedszkola.

30)kontroluje stan powierzonych personelowi naczyń, pościeli, ręczników, sprzętu   i narzędzi.

31)sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu, nadzór nad remontami;

32)kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i nadzór nad pracą pracowników  obsługi;

33)wydawanie środków czystości po uprzednim skontrolowaniu ich zużycia;

34)współuczestniczenie w opracowaniu planu roboczego w zakresie działalności administracyjno- gospodarczej i finansowej przedszkola;

35)terminowe wysyłanie korespondencji przedszkola;

36)monitorowanie ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu.

Obowiązki wynikające z zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT : kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT, analiza i podział zakupów  na opodatkowane i zwolnione z podatku VAT.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys, CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz danymi umożliwiającymi kontakt

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,     
4) dokumenty (kserokopie) potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia,

5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach,                              
6) oświadczenie o kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
8) oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą    z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 

 

Termin i miejsce składania ofert:                                                                                 
Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 15.07.2019 r.( liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko księgowa ds. płac/intendent na adres: Przedszkole Publiczne Nr 10 w Szczecinie, ul. Wołogoska 5.  71-131 Szczecin.  pp10@miasto.szczecin.pl                   
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 4871435,

Uwaga:

- o zakwalifikowaniu do II etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e – mailem,

- oferty, które wpłyną do PP-10 niekompletne lub po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,                             
- oferty ( dokumenty) nie wykorzystane po zakończeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 15.07.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/06/12, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/12 08:47:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/12 08:47:57 nowa pozycja