Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222149

Aktualna strona: 1964136

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Projektant w zespole urbanistycznym


Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO  MIASTA SZCZECIN
UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 2
71-416 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Projektant w zespole urbanistycznym

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wraz z koncepcjami i niezbędnymi analizami przestrzenno-funkcjonalnymi do tych opracowań.
 2. Sporządzanie problemowych opinii planistycznych, ofert przestrzennych dla zadanych inwestycji.
 3. Opracowywanie informacji wizualnej sporządzanych opracowań planistycznych oraz sporządzanie modeli projektów planów miejscowych w 3D oraz prezentacji.
 4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w trakcie wykonywania opracowań.
 5. Obsługa interesanta bezpośrednia i telefoniczna w zakresie informacji o sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych spraw planistycznych.

Warunki pracy na danym stanowisku

Praca pod presją czasu, siedząca, przy komputerze, wymagająca kontaktów z interesantem oraz wystąpień publicznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w BPPM, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2016 r. jest niższy niż 6 %.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: architektura, urbanistyka.
 3. Co najmniej 4 letni staż pracy.
 4. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego.
 7. Znajomość zagadnień z zakresu ochrony konserwatorskiej zabytków i planowania w terenach nadwodnych.
 8. Umiejętność posługiwania się programem MapInfo oraz pakietem Microsoft Office.
 9. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość programu AutoCAD.
 2. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 3. Co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Dokładność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 5. Wysoka dyscyplina i umiejętność samodzielnej organizacji środowiska pracy.
 6. Komunikatywność i skuteczność w prezentowaniu własnej pracy zarówno przed środowiskami zawodowymi, specjalistami jak i umiejętność dyskusji z publicznością niefachową.
 7. Kreatywność w rozwiązywaniu problemów planistycznych.
 8. Dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**.
 8. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 11. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 19 stycznia 2018 r.
(uwaga: liczy się data wpływu do Biura Planowania Przestrzennego Miasta)

Na adres:

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
Sekretariat pok. 108, I piętro
ul. Karola Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Projektant w Zespole Śródmieście w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie"

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (0-91) 42-45-744.

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru (testu wiedzy i kompetencji, rozmowy kwalifikacyjnej), kandydaci zostaną powiadomieni pocztą, drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do Biura niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286z późn. zm.).

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).


Data wygaśnięcia: 19.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin