Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67188352

Aktualna strona: 1962034

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Starszy referent w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Szczecinie


nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent

w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/4 etat

w Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

ul. Bol. Śmiałego 42-43

tel. 91 48 44 324

 

 

Opis stanowiska:

 

Do zadań starszego referenta będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji pod względem rozliczeń podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów jednostkowych sprzedaży i zakupów) dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji jednostkowej VAT lub korekty deklaracji jednostkowej za dany okres rozliczeniowy,
 • wprowadzanie, zatwierdzanie i generowanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupów oraz jednostkowych deklaracji VAT poprzez aplikację udostępnioną przez Gminę Miasto Szczecin w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli
 • bieżące śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących VAT oraz wdrażanie odpowiednich zmian do istniejących rozwiązań, procedur mających na celu prawidłowe prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT oraz usprawnienie procesu przygotowywania deklaracji podatkowych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej we wrześniu 2017 r. wynosił poniżej 6 %

 

Warunki pracy na tym stanowisku:

 • praca przy monitorze komputerowym,

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe – rachunkowość lub ukończyła policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną – rachunkowość

 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów księgowych, znajomość i umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej,
 • biegła znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o podatku VAT, rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

życiorys zawodowy z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

 

Po zakwalifikowaniu się:

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, szkolenia zawodowe,

oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły do 31.01.2018r. lub drogą elektroniczną: osmis@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 31.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin