Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Starsza Sprzątaczka w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie


Oferta pracy dla starszej sprzątaczki w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie ul. Józefa Sowińskiego 1 70-236  Szczecin.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Określenie stanowiska:       starsza sprzątaczka
 • Wymiar etatu:                     1 etat (40 h w tygodniu praca zmianowa 5-13; 11-19)
 • Początek zatrudnienia:        od zaraz
 • Podstawa zatrudnienia:       umowa o pracę na czas określony na zastępstwo

Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 1. Utrzymywanie w  czystości przydzielonego rejonu sprzątania zgodnie z wymogami higieny szkolnej.
 2. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika ds. gospodarczych

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: podstawowe lub zawodowe
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 3. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy

Oferta powinny być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinie ul. Józefa Sowińskiego 1 70-236 Szczecin, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Zespół Szkół nr 3 w Szczecinie.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w administracji szkoły u kierownika ds. gospodarczych w godz.: od 8:00 do 15:00lub przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: edytalaskowska@zs3.szczecin.pl w terminie do 14.06.2019 r.

Dane adresowe:

 • Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinie
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 70-236
 • Ulica: Józefa Sowińskiego 1
 • Telefon: 91 44-89-003 w. 125
 • E-mail: edytalaskowska@zs3.szczecin.pl                                  Data wygaśnięcia: 14.06.2019

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@zs3.szczecin.ploraz telefonicznie: 91 448-90-03.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Zostałem/Zostałam poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

.........................................................              .........................................................................

(miejscowość i data)                                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)


Data wygaśnięcia: 14.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/05/30, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/30 09:09:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/30 09:09:36 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2019/05/30 09:09:23 nowa pozycja