Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68489704

Aktualna strona: 2033819

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego ZDiTM


Dyrektor

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego

ogłasza

NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego

ul. S. Klonowica 5

71-241 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego

Opis stanowiska:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem właściwego stanu nawierzchni ulic, placów i chodników w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin w celu zachowania ich w stanie umożliwiającym bezpieczne użytkowanie,
 2. Dokonywanie przeglądów stanu technicznego ulic w zakresie remontów bieżących, planowych oraz gwarancyjnych.
 3. Rozpatrywanie wniosków mieszkańców, radnych, rad osiedli w zakresie remontów i bieżącego utrzymania nawierzchni ulic i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 4. Kontrola w terenie zleconych prac w zakresie ilości i jakości wykonywanych robót,
 5. Kontrola, w zakresie powierzonych zadań, zgodności wydatków z zawartymi umowami i ustalonym limitem finansowym,
 6. Nadzór nad rozliczaniem wykonanych robót oraz kontrolowanie i potwierdzanie faktur za wykonane roboty,
 7. Odbieranie i przyjmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych odcinków dróg.
 8. Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zawierającego przedmiot, zakres, wartość szacunkową termin z zakresu działania działu zgodnie z obowiązującym regulaminem i ustawą,
 9. Zgłaszanie potrzeb do wieloletnich planów inwestycyjnych z zakresu utrzymania, remontów modernizacji i budowy dróg,
 10.  Realizacja zadań przekazanych przez Wojewodę w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa, wynikające z planu osłony technicznej dróg,
 11. Terminowe załatwianie korespondencji (pisma, wnioski, petycje, skargi) z zakresu działania działu,
 12. Stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
 13. Udział w pracach Komisji i Zespołów powoływanych Zarządzeniami Dyrektora ZDiTM oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę ani podjazd dla wózków inwalidzkich. Przewidywany zakres obowiązków wymaga przemieszczania się samochodem po terenie Gminy Miasto Szczecin.

Stanowisko pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca terenowo-biurowa (40% - 60%), wzmożona praca w terenie w okresie wykonywania przeglądów i remontów bieżących. Stały kontakt z wykonawcami, obsługa interesantów, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, praca przy komputerze, zmienne tempo pracy, przemieszczanie się w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2018 r. nie przekroczył 6 %.

Wymagania niezbędne:

 1.  obywatelstwo polskie,
 2.   wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej,
 3. znajomość Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane i aktów wykonawczych,
 4. znajomość Ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych i aktów wykonawczych,
 5. znajomość Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych,
 6. znajomość Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych i aktów    wykonawczych,
 7. wiedza o funkcjonowaniu Zarządu, jego struktury i głównych zadaniach,
 8. prawo jazdy kat B,
 9. biegła znajomość obsługi pakietu Office (arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu),
 10. nieposzlakowana opinia,
 11. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi programu AutoCAD, Norma,
 2. znajomość Ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 3. znajomość Ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych,
 4. znajomość aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie w/w ustaw,
 5. samodzielność w działaniu,
 6. dokładność, systematyczność, komunikatywność, punktualność,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 9. doświadczenie przy przygotowaniu, realizacji bądź nadzorowaniu inwestycji drogowych.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt  tj. numer telefonu lub adresu  e-mail,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności,
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oferty należy składać lub przesyłać:

 • w terminie do: 25.05.2018 r. (liczy się data wpływu).
 • pod adresem:             Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dział Kadr i Organizacji (pok. 303)

ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Dziale Utrzymania Pasa Drogowego”

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091 48 00 476.


Data wygaśnięcia: 25.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin