Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880916

Aktualna strona: 2189623

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Samodzielny Referent w Dziale Czynsze Media - 1 etat


  

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

\ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25

70-546 SZCZECIN

Wolne stanowisko urzędnicze:

 

Samodzielny Referent w Dziale Czynsze Media

 

1 ETAT

 

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 

 1. Potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur od dostawców mediów oraz analiza wykazywanego w fakturach zużycia mediów na poszczególnych budynkach gminnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBiLK: przekazywanie do działów technicznych informacji o nadmiernych zużyciach celem podjecia stosownych działań,

 2. prowadzenie ewidencji wodomierzy indywidualnych: przyjmowanie protokołów odbioru wodomierzy od działów technicznych oraz pisemnej informacji do odpowiednich zarządców wspólnot mieszkaniowych,

 3. samodzielne rozliczanie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz kosztów wywozu nieczystości stałych dla budynków 100% Gminy i wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZBiLK w programie komputerowym,

 4. rozliczanie kosztów dostawy ciepła do budynków 100% Gminy i wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZBiLK,

 5. rozliczanie kosztów dostawy mediów przypadających na mieszkania komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych na podstawie dokumentów otrzymanych od zarządców,

 6. przygotowywanie i przekazywanie informacji o wysokości zaliczek i zmian najemców, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia przez specjalistyczne firmy kosztów centralnego ogrzewania ( wg podzielników) dla budynków 100% Gminy, wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZBiLK oraz dla poszczególnych zarzadców wspólnot,

 7. sprawdzanie zgodności zaliczek za media naliczonych wprogramach czynszowych z zaliczkami wykazanymi na indywidualnych rozliczeniach dla najemców, otrzymywanych od zarządców wspólnot mieszkaniowych, zaksięgowania not i wysyłanie zawiadomień do najemców.

 8. wspólpraca z zarządcami w zakresie rozliczania mediów: zestawienie ilości osób, powierzchni grzewczej, zaliczek za dany okres rozliczeniowy itp.,

 9. kopertowanie korespondencji związanej z rozliczeniami mediów,

 10. terminowe udzielanie pisemnej odpowiedzi na otrzymaną korespondencję lub pozytywne załatwienie spraw skierowanych przez interesanta bez obowiązku udzielania odpowiedzi pisemnej.

 11. przyjmowanie interesantów- udzielanie wyjaśnień w zakresie rozliczeń wszystkich mediów w zasobach gminy oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych, współpraca z działami ZBiLK w zakresie działaności wynikajacej z zajmowanego stanowiska.

 12. segregowanie zawiadomień o rozliczeniach i umieszczanie w teczkach lokali,

 13. sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DOP) oraz załączników do deklaracji (ZOP) oraz korekt z tym związanych dla budynków 100% Gminy oraz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZBiLK

 

Warunki pracy na stanowisku

1.Podstawowy system czasu pracy.

2.Praca przy monitorze ekranowym,

3.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu pracy

lub wyższe i co najmniej 3 lata ogólnego stażu pracy,

 1. Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

- znajomość obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

2. Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem.

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach.

 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia).

 6. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

 7. Kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie.

 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922), poświadczone własnoręcznym podpisem.

 10. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 26 kwietnia 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Samodzielny Referent w Dziale Czynsze Media”

Uwagi:

 

 1. Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną

 


Data wygaśnięcia: 26.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin