Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222286

Aktualna strona: 1964152

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista w Szkole Podstawowej Nr 53 w Szczecinie


OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 53
W SZCZECINIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko: specjalista

 

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie,

   ul. Budzysza Wosia 8/9, 71-273 Szczecin

Data rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2018 r.

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie na okres próbny, czas określony

Wymiar etatu: 1 etat

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego oraz obsługi urządzeń biurowych,

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość komunikowania się z innymi oraz umiejętność redagowania pism urzędowych i sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolności przywódcze,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odporność na stres,
 • dyspozycyjność.

 

 

Do zadań specjalisty będą należały następujące obowiązki:

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi, stworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie przestrzegania zasad bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.
 2. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
 3. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego.
 4. Przygotowywanie umów, nadzorowanie prac budowlanych.
 5. Realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły.
 6. Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.
 7. Przekazywanie pism i komunikacja z Organem Prowadzącym i radcami prawnymi.
 8. Rozliczanie wynajmu pomieszczeń szkolnych.
 9. Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.
 10. Prowadzenie archiwum.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista” bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie, ul. Budzysza Wosia 8/9,
71-273 Szczecin.


Data wygaśnięcia: 19.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin