Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

(28) Kierownik Działu Zamówień Publicznych – 1 etat


 

 

Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

 

 

Jednostki Budżetowej w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

(28) Kierownik Działu Zamówień Publicznych – 1 etat

Zakres zadań:

1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora ZBiLK na zasadach, w formie i trybach określonych w :

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1986)

- przepisach wykonawczych do ww . Ustawy

- Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin

2. Wybór właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego.

3. Opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą udzielania zamówień publicznych.

4. Nadzór i kontrola nad realizacją spraw związanych z procesem zamówień publicznych, a w szczególności:

1) wniosków o dokonanie zamówienia publicznego,

2) ogłoszeń o mających się odbyć postępowaniach,

3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) zaproszeń do składania ofert,

5) protokołów z posiedzeń komisji

6) umów

7) sporządzaniem sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych

8) informowaniem oferentów o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

5. Nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji sporządzonej w postępowaniu o zamówienia publiczne.

6. Koordynacja pracy podległych pracowników oraz merytoryczny nadzór nad pracą Działu Zamówień Publicznych.

7. Udział w komisji przetargowej, negocjacyjnej oraz zespole orzekającym.

8. Nadzór nad sporządzaniem analiz i opracowań z zakresu zamówień publicznych

9. Nadzór nad poprawnością archiwizacji dokumentacji z zakresu zamówień publicznych

10 Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ZBiLK w zakresie należytego przygotowania postępowania i realizacji przedmiotu zamówienia.

11. Współpraca z właściwymi przedmiotowo wydziałami Urzędu Miejskiego Szczecin.

12. Monitorowanie obowiązujących przepisów w szczególności dotyczących zamówień publicznych

13. Aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.

Warunki pracy na stanowisku;

1. Wymiar czasu pracy pełen etat - 8 godz./dziennie, jedna zmiana

2. Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy.

3. Stopień zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZBiLK, w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%

4. Praca siedząca przy monitorze ekranowym, w budynku przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, budynek bez windy

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwa skarbowe umyślne.

4. Nieposzlakowana opinia

5. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek, prawo, ekonomia

2. Doświadczenie zawodowe co najmniej 10 lat ogólnego stażu pracy, w tym minimum 5 lat w dziedzinie zamówień publicznych

3. Kwalifikacje zawodowe wymagane na danym stanowisku:

- bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

- doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,

- znajomość ustawy o finansach publicznych,

- biegła obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych.

Dodatkowym atutem będą:

1. Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

2. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych.

3. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.

4. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w warunkach stresowych, pod presją czasu.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

1. Życiorys/CV i podpisany list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (ewentualne referencje, zakresy obowiązków, kury,szkolenia)

5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

6. Podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. Podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZBILK.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) – dalej RODO− informujemy, że:I. Administrator danych osobowych Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie , ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. II. Inspektor Ochrony Danych Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może skontaktować się w spra-wach ochrony swoich danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zbilk.szczecin.pl lub listownie na adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70-456 Szczecin III. Cele i podstawy przetwarzania Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO). Pani/Pana dane na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisyprawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych). IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych W Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. V. Źródło pochodzenia danych osobowych Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów oraz instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;d) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;e) prawo do przenoszenia danych;f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. VII. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. VIII. Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa umowy powierzenia przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. IX. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji,  w związku z wykonywaniem umowy, zakończeniem jej obowiązywania. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 4 lipca 2019r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych,sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ (28) Kierownik Działu Zamówień Publicznych”


Data wygaśnięcia: 04.07.2019

IV
udostępnił: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, wytworzono: 2019/06/06, odpowiedzialny/a: Lilla Królikowska, wprowadził/a: Ewa Klimer, dnia: 2019/06/06 13:44:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Klimer 2019/06/06 13:44:11 nowa pozycja