Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810561

Aktualna strona: 2267079

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. budżetu w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie


DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51
UL. JODŁOWA 21
71 - 114 SZCZECIN

 1. Stanowisko: specjalista ds. budżetu.
 2. Wymiar zatrudnienia:  pełen etat.
 3. Wymagania:                                                                                                                                   

- obywatelstwo polskie,                                                                                                                                

- wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska,                                                                                                                                       

- minimum 4 lata doświadczenia w pracy biurowej w sektorze budżetowym,                                            

- kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni  z praw publicznych,                                                                                                                                                           

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                                                                    

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów,                                                                                                                                              

- nieposzlakowana opinia.

 1. Kompetencje zawodowe:                                                                                                                                  

- umiejętności komunikacyjne,                                                                                                                           

 - umiejętności taktyczne,                                                                                                                                      

 - umiejętności planowania i organizacji,                                                                                                             

- kreatywność i przedsiębiorczość,                                                                                                               

- odpowiedzialność- dyscyplina wewnętrzna,                                                                                                  

- umiejętność radzenia sobie ze stresem,                                                                                                  

- konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,                                                                    

- wysoka kultura osobista.

 1. Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:
  • Terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych dot. zadań BUDŻET-u i ZFŚS przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego FINANSE DDJ firmy ProgMan oraz pozostałych modułów, np. Rozrachunki.
  • Bieżąca kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, przygotowanie dowodów źródłowych, ich dekretacja i księgowanie.
  • Bieżąca kontrola i analiza rozrachunków, bieżące i terminowe ściąganie należności oraz dochodzenie roszczeń spornych w zakresie prowadzonych spraw.
  • Analiza na koniec każdego miesiąca prawidłowości księgowań na kontach analitycznych oraz prawidłowości powiązań między kontami. Bieżąca analiza  i kontrola ewidencji bilansowej i pozabilansowej.
  • Bieżące i terminowe sporządzanie (w zakresie prowadzonych spraw) planów, informacji, zestawień, rozliczeń i sprawozdań z wykonywanych zadań i ich analiz opisowych oraz przedkładanie wniosków o zmiany w planach finansowych.
  • Obsługa elektronicznego systemu bankowego, terminowe i zgodne z przepisami prawa oraz w należytej wysokości przygotowywanie poleceń przelewów (realizacja zobowiązań), a także generowanie jednolitych plików kontrolnych JPK.

6. Wymagane dokumenty:                                                                                                                                 

- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,                                                     

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,                                                                               

- oświadczenie dot. niekaralności i pełni praw publicznych,                                                                           

 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2016r. poz. 922 ).

7 . Miejsce i termin składania dokumentów:                                                                                             

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  specjalisty ds. budżetu” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie ul. Jodłowa 21   w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. do godziny 16 oo.
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz wpływające po terminie nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję,   że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  Szkoła Podstawowa  nr 51  im. prof. Stanisława Helsztyńskiego z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jodłowej 21   i ul. Stanisława Mikołajczyka 20. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP nr 51 możliwy jest pod numerem tel.: 91 452 33 24 lub adresem email: sp51@miasto.szczecin.pl                                                                                                  

Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej  nr 51     w Szczecinie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.


Data wygaśnięcia: 19.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin