Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722961

Aktualna strona: 2113941

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sekretarz szkoły w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szczecinie


Oferta pracy w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3  w Szczecinie, ul. Reymonta 23

Określenie stanowiska : sekretarz

Wymiar etatu: 3/4 etatu

Początek zatrudnienia : 01.08.2018 r.  

Zakres zadań na stanowisku:

1.Prowadzenie i obsługa sekretariatu szkoły w tym:

- wszelkich spraw uczniowskich

- pośredniczenie w kontaktach z dyrektorem ( ustalanie terminów spotkań,    przyjmowanie interesantów)

2. Ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej).

3. Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji.

4. Przygotowywanie i wprowadzanie danych  do SIO ( „starego”  i „nowego” ).

5. Przygotowanie niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej uczniów

Warunki pracy na stanowisku:

Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy.

Wymagania.

Obywatelstwo polskie.

Wykształcenie : wyższe

Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Excel, Word.

Stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Nieposzlakowania opinia, umiejętność współpracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista, pracowitość.

Doświadczenie pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty.

CV i list motywacyjny.

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Ważność oferty do: 13.07.2018 r. 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szczecinie”, w terminie do dnia 13.07.2018 r. do godz. 15.00, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Reymonta 23 71-276 Szczecin Tel. 91 4873032
Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 13.07.2018 r. nie będą rozpatrywane.

wE - mail: sp3@miasto.szczecin.pl


Data wygaśnięcia: 13.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin