Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565326

Aktualna strona: 2329526

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Księgowy/Księgowa w Szkole Podstawowej Nr 18 w Szczecinie


 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

w Szkole Podstawowej Nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20
71-681 SZCZECIN

 

 1. stanowisko -  księgowa/księgowy z powierzeniem stanowiska głównej księgowej od 01.04.2019r.
 2. początek zatrudnienia: od zaraz.
 3. wymiar zatrudnienia – 1 etat

 
Do zadań Księgowej/ Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym:
  1. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  3. przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
  4. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego zgodnie z dekretacją.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Opracowywanie materiałów kalkulacyjnych do projektów planów w zakresie wydatków i dochodów budżetowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu jednostki.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych.
 6. Udział w rozliczaniu okresowych inwentaryzacji.
 7. Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS  i podatkowych.
 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 9. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz i rozliczeń.
 10. Rozliczanie odpłatności za przedszkole.
 11. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
   

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
praca siedząca przy komputerze , wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości, lub ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
3. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
4. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Excel i Word, Vulcan, Progman
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
6. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
9. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
1. Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
2. Łatwość nawiązywania kontaktów.
3. Umiejętność współpracy w zespole.
4. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność ,wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).
6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8. Oświadczenie kandydata , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 

12. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

CV powinny być opatrzone klauzulą:    „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 18 w Szczecinie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowej/ księgowego w  Szkole Podstawowej  nr 18 w Szczecinie” w terminie do dnia  29.06.2018r r.

na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 18
ul. Komuny Paryskiej 20

71-681 Szczecin

 

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 29.06.2018r.  nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku księgowa/księgowy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18  w Szczecinie,  ul. Komuny Paryskiej 20, 71-861 Szczecin, sp18@miasto.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Izabella Zajączkowska, tel. 91-852-20-93 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 13 lipca 2018r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Data wygaśnięcia: 29.06.2018r.


Data wygaśnięcia: 29.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin