Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70936902

Aktualna strona: 2195591

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sprzątaczka w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko sprzątaczka

w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej 17

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko obsługi- sprzątaczka.


1.   Przedmiot naboru:


-    Stanowisko: sprzątaczka.
-    Miejsce wykonywania pracy: Technikum Technologii Cyfrowych

- Adres:71-441 Szczecin, ul. Niemierzyńska 17

-    Okres zatrudnienia : od 01.09.2018 r.

-    Wymiar czasu pracy –  0,75 etatu lub 1 etat

   Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

 

2.  Wymagania niezbędne:

-    Posiadanie obywatelstwa polskiego.
-    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole.
-    Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania

      w  pełni z praw publicznych.            

-    Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

-    Nieposzlakowana opinia.

 3.    Wymagania dodatkowe:
-    Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
-    Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

4.  Ogólny zakres wykonywanych zadań:

-   Utrzymywanie w  czystości przydzielonego rejonu sprzątania.
-   Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-   CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

  CV powinny być opatrzone klauzulą:    „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO.

Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Technikum Technologii Cyfrowych,
ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@spnt.pl, tel. (91) 85 22 093. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie.  Technikum Technologii Cyfrowych będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
-  Termin złożenia ofert upływa z dniem 15.07.2018 r.  godz. 15.00.

-  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie szkoły, droga pocztową na adres szkoły lub elektroniczną  ttc@miasto.szczecin.pl  , tel. kontaktowy 91 42 12 610.

Data wygaśnięcia: 15.07.2018 r.


Data wygaśnięcia: 15.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin