Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Kucharz w Szkole Podstawowej Nr 20 w Szczecinie


w Szkole Podstawowej nr 20 w Szczecinie

 

1. Przedmiot naboru:

- Stanowisko: kucharz

- Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 20 w Szczecinie

- Okres zatrudnienia: zatrudnienie od 1 sierpnia 2019r.

- Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia, Wymiar etatu: 1 etat,

2. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która :

- posiada wykształcenie kierunkowe średnie lub zawodowe do pracy w zawodzie,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 -dysponuje umiejętnością obsługi urządzeń AGD

3. Wymagania dodatkowe:

- Umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie

- Kreatywność- w tym inicjatywność i pomysłowość

4. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku kucharza:

- Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków

- Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidywanych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem

- Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków

- Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia

- Zgodność kaloryczna przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością

- Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych

- Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach

- Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem

- Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej

- Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni

- Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez dyrektora

6. Wymagane dokumenty:

- CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz.U.Nr 133 poz.883 ze zm.).

- Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności np. zaświadczenia o odbytych szkoleniach lub kursach, referencje z poprzednich miejsc pracy itp.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie w terminie do 30.06.2019r.


Data wygaśnięcia: 30.06.2019

IV
udostępnił: Wydzał Oświaty, wytworzono: 2019/06/04, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/04 14:56:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/04 14:56:37 nowa pozycja