Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (umowa na zastępstwo w wymiarze 1 etatu) w Szczecińskim Centrum Świadczeń. (Nr 13/2022)


Nr ogłoszenia: 13/2022

DYREKTOR
 SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 

PODINSPEKTOR

(rodzaj stanowiska)

 

13/2022

(Nr ogłoszenia/ rok)

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (umowa na zastępstwo w wymiarze 1 etatu) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

1)    prowadzenie windykacji należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

2)    prowadzenie windykacji należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

3)    prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, należności w oparciu o udokumentowany stan faktyczny,

4)    monitorowanie terminowości spłat decyzji ratalnych poszczególnych dłużników w oparciu o wyciągi bankowe,

5)    prowadzenie statystyki ściągalności kwot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do windykacji,

6)    sporządzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń stosownie do przepisów wykonawczych,

7)    wystawianie ograniczeń do tytułów wykonawczych oraz not odsetkowych po częściowej lub całkowitej spłacie zadłużenia przez zobowiązanych,

8)    przygotowywanie pisemnych upomnień i tytułów wykonawczych dla osób, które nienależnie pobrały świadczenia,

9)    księgowanie nienależnie pobranych świadczeń.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w maju 2022 r. wyniósł nie więcej niż 6%.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.   Miejsce pracy: Praca będzie odbywać się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.   Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, częste kontakty z interesantami.

 

 

 

Niezbędne wymagania:

1)    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)    wykształcenie wyższelub średnie, w przypadku wykształcenia  średniego co najmniej dwuletni staż pracy,

3)    znajomość przepisów:

-        ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.);

znajomość przepisów w zakresie windykacji:

-        ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 615);

-        ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205);

-        ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2020 r. poz. 1297);

-        ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329);

-        ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407, z późn. zm.);

-         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1092),

-        ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2021);

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)    kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    nieposzlakowana opinia;

7)    biegła znajomość pisania i obsługi pakietu OFFICE

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wykształcenie zawodowe: wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku  ekonomicznym.

 

Wiedza i umiejętności:

·         umiejętność korzystania z aktów prawnych w obszarze windykacji nienależnie pobranego:

-        świadczenia rodzinnego (w tym koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego),

-        zasiłku dla opiekuna,

-        świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

-        świadczenia wychowawczego,

-        świadczenia dobry start,

-        dodatku mieszkaniowego;

·         umiejętność korzystania z aktów prawnych w obszarze windykacji dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

·         umiejętność pracy po presją czasu.

 

Predyspozycje osobowościowe: terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, praca w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

1)    podpisanyżyciorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
z podaniem danych umożliwiających kontakt, np. adres do korespondencji, numer telefonu,

2)    podpisany list motywacyjny,

3)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [pobierz kwestionariusz - załącznik nr 1],

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

7)    zaświadczenie z aktualnego miejsca zatrudnienia (w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

8)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*,

9)    referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

10) podpisaneoświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego**, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 2],

11) podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 3],

12) podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 4],

13) podpisane oświadczenie kandydata zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia o naborze” [pobierz oświadczenie – załącznik nr 5].

 

Załączniki Nr 1 - 5 dostępne na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.plw zakładce „Praca”.

Oferty powinny być przygotowane z należytą starannością:

a)     wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy) i oświadczenia muszą być podpisane;

b)    klauzule wskazane w części „Niezbędne dokumenty” winny być zgodne z treścią wskazaną do pobrania i podpisane.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Miasto Szczecin - Szczecińskie Centrum Świadczeń,ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin,reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl, tel. (91) 44-27-122. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane  w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń.  Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2022 r. (włącznie)

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin

urna na wnioski – wejście „2” (do godz. 16:00)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (umowa na zastępstwo w wymiarze 1 etatu) Nr 13/2022

 

Bliższe informacje można uzyskać
pod nr telefonu  91 44 27 122

w godz. 07:30 do 15:30 w dni powszednie

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  z 2022 r., poz. 530) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Pracownik otrzyma stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r., poz. 559, z póżn. zm.).

 

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych.

** Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Data wygaśnięcia: 27.07.2022

udostępnił: Szczecińskie Centrum Świadczeń, wytworzono: 2022/06/28, odpowiedzialny/a: Ilona Rydz, wprowadził/a: Grzegorz Twardowski, dnia: 2022/06/28 15:21:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Twardowski 2022/06/28 15:21:49 modyfikacja wartości
Grzegorz Twardowski 2022/06/28 14:59:42 nowa pozycja