Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67188422

Aktualna strona: 1962040

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr i sekretariatu w Szkole Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W SZCZECINIE
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W SZKOLE NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
UL. CYRYLA IMETODEGO 44
71 - 540 SZCZECIN

 1. Stanowisko: specjalista ds. kadr i sekretariatu
 2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
  1. Wymagania:
   • obywatelstwo polskie,
   • wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań stosownie do opisu stanowiska i minimum 2 lata doświadczenia w pracy biurowej w sektorze budżetowym,
   • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
   • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów
   • nieposzlakowana opinia.
  2. Kompetencje zawodowe
   • umiejętności komunikacyjne
   • odpowiedzialność
   • dyscyplina wewnętrzna
   • konieczność szybkiego reagowania
   • wysoka kultura osobista.
  3. Zakres obowiązków:
   • prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu,
   • prowadzenie korespondencji, organizacja i kontrola obiegu dokumentów,
   • sporządzanie raportów, zestawień, protokołów
   • znajomość i doświadczenie w pracy z programem Wolters Kluwer (system kadrowy Progman)
   • prowadzenie akt osobowych pracowników
   • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej
   • redagowanie wstępne pism
   • udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom
   • umiejętność pracy w programach WORD, EXEL
   • obsługa urządzeń biurowych
   • inne obowiązki wskazane przez dyrektora szkoły.
  4. Wymagane dokumenty:
  5. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,,
  6. list motywacyjny,
  7. kwestionariusz osobowy,
  8. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  9. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
  10. oświadczenie dot. niekaralności i pełni praw publicznych,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2016r. poz. 922 ).

7 . Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin

do 31.01.2018 r.

Zasady rekrutacji:
- Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
- Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 41 z OI
w Szczecinie.
- Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej
w budynku szkoły oraz w BIP UM Szczecin.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.


Data wygaśnięcia: 31.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin