Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Wymagania kwalifikacyjne:

Kategoria przedmiotu: ogólnokształcący

Wykształcenie: wyższe  z przygotowaniem pedagogicznym

Przedmiot: matematyka

Ilość wakatów:  1

Liczba godzin dydaktycznych/wychowawczych w tygodniu: 18/18

Ważność ogłoszenia:  15 czerwiec 2019 r.

 

Dane adresowe:

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi

Miejscowość:  Szczecin

Kod pocztowy: 71-246

Ulica: Tadeusza Zawadzkiego75

Telefon:  91 43 27 293, 91 43 27 317

e-mail: sp45@miasto.szczecin.pl

 

Proszę o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan:

        Radosław Jaśkiewicz, e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (tekst jednolity -    Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  będzie przetwarzała dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku        z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.


Osoby zainteresowane udziałem w bieżącym procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym ”

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy  o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego  w Szczecinie,  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury   na przyszłe procesy rekrutacyjne. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”


Data wygaśnięcia: 15.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/05/16, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/16 14:53:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/16 14:53:52 nowa pozycja