Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. sekretariatu w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74.

o g ł a s z a

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

w Szkole Podstawowej Nr 74
ul. Seledynowa 50
70-781 SZCZECINReferent ds. sekretariatu  (1 etat)- umowa na zastępstwo

Opis stanowiska:

Do obowiązków należy:

I I. Prowadzenie sekretariatu szkoły/placówki, w tym:

 1. Obsługa urządzeń biurowych (telefonów, faksu, poczty elektronicznej);
 2. Udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli itp.);
 3. Kserowanie materiałów na polecenie dyrektora i wicedyrektora;
 4. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie księgi korespondencji;
 5. Organizowanie spotkań dyrektora szkoły z interesantami;
 6. Prowadzenie terminarza zajęć dyrektora szkoły;
 7. Zamawianie materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, druków ścisłego zarachowania i innych;
 8. Przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektora;
 9. Przygotowywanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego;
 10. Przechowywanie: pieczęci i pieczątek, druków ścisłego zarachowania, księgi kontroli, arkuszy ocen, dokumentacji sprawdzianów i egzaminów, księgi protokołów rady pedagogicznej i innych;
 11. Prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania;
 12. Gromadzenie Dzienników Ustaw oraz uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;
 13. Stała współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
 14. Przygotowywanie sprawozdań dla GUS.

II. Prowadzenie spraw uczniowskich, w tym:

 1. Wydawanie i aktualizowanie legitymacji szkolnych;
 2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów i nauczycieli;
 3. Obsługa organizacyjna zapisów / rekrutacji do klas pierwszych, w tym przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów, sporządzanie list kandydatów i uczniów przyjętych, protokołów komisji rekrutacyjnej;
 4. Wspomaganie organizacyjne egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych/egzaminów ósmoklasisty
 5. Prowadzenie księgi uczniów;
 6. Prowadzenie rejestru uczniów zameldowanych w rejonie szkoły;
 7. Monitorowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i/lub obowiązku nauki;
 8. Wydawanie dokumentów uczniów rodzicom, przygotowywanie zaświadczeń;
 9. Wspomaganie organizacyjne nauczycieli w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych;
 10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i wicedyrektora związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. zmienne tempo pracy,
 2. praca głównie wewnątrz budynku na parterze pokój 119,
 3. bezpośrednie kontakty z interesantami oraz uczniami szkoły

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Niezbędne wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe lub średnie

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia.
 

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

2. umiejętność obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz urządzeń biurowych
 

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

12. kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) 

klauzula informacyjna RODO znajduję się na stronie sp74.szczecin.pl w zakładce RODOOferty należy składać lub przesyłać w terminie do:  10 lipca 2022 r.
(Uwaga: liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie)

na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 74
ul. Seledynowa 50

70-781 Szczecin

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze –Referent ds. sekretariatu w Szkole Podstawowej Nr 74.


Data wygaśnięcia: 10.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/23 09:34:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/23 09:34:12 nowa pozycja