Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222273

Aktualna strona: 1964148

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Asystent nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie


 

OFERTA PRACY DLA ASYSTENTA NAUCZYCIELA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

 

 1. Szczegóły dotycząc ogłoszenia:
  • Stanowisko: asystent nauczyciela;
  • Ilość wakatów: 2
  • Wymiar etatu: 1/2
  • Rodzaj umowy: umowa na czas określony do 22.06.2018 r.
  • Ważność ogłoszenia: 31.01.2018 r. godz. 15:30
 2. Dane adresowe:
 3. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki
 4. Miejscowość: Szczecin
 5. Kod pocztowy: 71-793
 6. Ulica: Złotowska 86
 7. Telefon: 91426-98-30; 91 426-89-30
 8. E-mail: sekretariat@sp7.szczecin.pl
 9. Niezbędne wymagania:
 10. Przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 11. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 12. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;
 13. Nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
 14. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.
 15. Wymagane dokumenty:
 16. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
 17. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje;
 18. Kserokopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 19. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 20. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 21. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 22. Zaświadczenie z KRK ( składane w przypadku zatrudnienia);
 23. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922).
 24. Zakres wykonywanych zadań:
  1. wsparcie uczniów w toku zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez nauczycieli, zgodnie z ich zaleceniami,
  2. pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do zajęć, dostosowanie środowiska pracy uczniów na podstawie wskazań nauczyciela, organizacja miejsca pracy uczniów,
  3. asystowanie uczniom w codziennych sytuacjach szkolnych, dbanie o ich bezpieczeństwo,
  4. opieka na uczniami, monitorowanie potrzeb związanych z aktywnością czy potrzebą odpoczynku,
  5. opieka podczas wycieczek, spacerów i wyjść klasowych.
 25. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7
im. Heleny Raszki w Szczecinie lub przesłać do szkoły w terminie do 31.01.2018 r.
godz. 15:30 .

 

 

Oferta pracy dotyczy asystenta nauczyciela zatrudnianego do klasy, w której liczba uczniów przekracza 25 osób.


Data wygaśnięcia: 31.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin