Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sekretarka w Szkole Podstawowej Nr 18 w Szczecinie


 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Szczecinie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarka

 • Stanowisko: sekretarka

 • Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 18
 • Okres zatrudnienia : od 01 września 2022 roku
 • Wymiar czasu pracy – 1 etat ( 40 godz. /h)
 • Wykształcenie  - średnie

           Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie kancelarii szkolnej, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, wysyłanie korespondencji - zanoszenie jej na pocztę, obsługa poczty elektronicznej;
 • Prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania, księgi uczniów i ewidencji, arkusze ocen, rejestru obowiązku szkolnego przez uczniów z rejonu;
 • Bieżące załatwianie spraw uczniowskich, wydawanie legitymacji, zaświadczeń na potrzeby instytucji, odpisy arkuszy ocen, duplikaty świadectw;
 • Udzielanie osobistej i telefonicznej informacji interesantom;
 • Obsługa programów SIO, Librus – Sekretariat, Nabór, Arkusz Organizacyjny w zakresie wprowadzania danych uczniów i danych zbiorczych szkoły;
 • Prowadzenie rekrutacji do klas pierwszych,  sportowych  i oddziałów przedszkolnych;
 • Przekazywanie akt do archiwum;
 • Prowadzenie dokumentacji RODO, ewidencji faktur wpływających do szkoły
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli;

 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:


-   CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

 

   Termin i miejsce składania dokumentów:


 Termin złożenia ofert upływa z dniem  29lipca 2022 r.

  Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową na adres

  Szkoła Podstawowa Nr 18, ul Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin

…………………………………………………………………………………………………..

CV powinny być opatrzone klauzulą:    „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej Nr 18 w Szczecinie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO

………………………………………………………………………………………………

   Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Komuny Paryskiej 20, 71-681 Szczecin, e-mailowo: sp18@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych:  tel. 91-852-20-93 lub e-mail ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 06 lipca 2018 r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji. 

 

Data wygaśnięcia: 29.07.2022


Data wygaśnięcia: 29.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/06, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/06 14:29:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/06 14:29:29 nowa pozycja