Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828994

Aktualna strona: 2121058

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie przy ul. Kruczej 17


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego.

Początek zatrudnienia: marzec 2018 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe magisterskie, kierunki: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, psychologia, praca socjalna, gerontopedagogika,

6. staż pracy minimum 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż w pomocy społecznej,

7. minimum roczne doświadczenie związane z zarządzaniem zespołem,

8. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964).

Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje związane z opieką nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

4. znajomość pracy w programach komputerowych Arisco,

5. odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność organizacji pracy podległego zespołu.

Do zadań Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego będzie należało między innymi wykonywanie następujących obowiązków:

1. dbałość o zapewnienie mieszkańcom DPS odpowiednich usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,

2. dbanie o właściwą organizację pracy podległych pracowników oraz nadzór nad realizacją zadań Działu,

3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych Działu,

4. współpraca z koordynatorami sekcji w zakresie realizacji zadań przez poszczególne sekcje,

5. inicjowanie usprawnienia procesów pracy w nadzorowanych dziedzinach,

6. zamawianie artykułów medycznych, środków sanitarnych i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań podległego Działu zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,

7. przestrzeganie i nadzór nad realizacją przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

8. nadzór nad realizacją usług określonych w indywidualnych planach wsparcia mieszkańca.

Warunki pracy na stanowisku:

1. zmienne tempo pracy, warunki stresowe,

2. konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

3. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.),

10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Kierownika Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego,

w terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin (liczy się data wpływu).

O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych bądź wpłyną po dniu 28.02.2018 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone


Data wygaśnięcia: 28.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin