Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70880961

Aktualna strona: 2189630

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ – 1 etat


 

 
 

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

 

ogłasza

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ – 1 etat

 

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

UL. MARIACKA 25

70-546 SZCZECIN

Opis stanowiska:

Zadaniem pracownika jest wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w zakresie posiadanych uprawnień, a w szczególności:

 1. Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru.

 2. Sporządzanie niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz przepisami wewnętrznymi u pracodawcy

 3. Prowadzenie książek obiektu budowlanych

 4. Prowadzenie, a o ile zachodzi taka konieczność, zlecanie z częstotliwością wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa budowlanego okresowych przeglądów obiektów budowlanych.

 5. Analiza potrzeb remontowych.

 6. Sporządzanie i realizacja rocznych i pięcioletnich planów remontowych, wraz z ich weryfikacją

 7. Bieżące kosztorysowanie, remontów wolnych lokali remontowanych przez ZBiLK,

 8. Uzgadnianie i opiniowanie projektów budowlanych, modernizacji i przebudowy lokali mieszkalnych, adaptacji strychów, lokali użytkowych w ścisłej współpracy z inspektorami branżowymi.

 9. Kosztorysowanie, nadzór i odbiory lokali remontowanych przez przyszłego najemcę.

 10. Sporządzanie kompletnych wniosków remontowych do działu Zamówień Publicznych.

 11. Udział w pracach komisji przetargowej.

 12. Weryfikowanie i opiniowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie remontów i modernizacji budynków.

 13. Sporządzanie dokumentacji kosztorysowej według potrzeb.

 14. Przekazywanie budynków do remontów kapitalnych i modernizacyjnych oraz napraw bieżących wraz z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego.

 15. Sporządzanie protokołów na roboty dodatkowe i konieczne.

 16. Dokonywanie odbiorów robót, sporządzanie protokołów odbioru.

 17. Współpraca z organami nadzoru budowlanego.

 18. Uczestniczenie w odbiorach technicznych pogwarancyjnych nadzorowanych budynków.

 19. Odpisywanie w terminie na pisma

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

Praca przy monitorze ekranowym oraz praca w terenie w rejonach działania ZB iLK

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%\

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie

 2. pełna zdolność do czynności prawych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie wyższe i co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru albo wykształcenie średnie i co najmniej sześcioletni staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru

 6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  1. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

  2. znajomość ogólnych programów komputerowych i umiejętność kosztorysowania robót,

  3. znajomość aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

  4. znajomość zasad udzielania zamówień publicznych,

  5. dobra znajomość obsługi komputera,

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

  1. Członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego,

  2. Prawo jazdy kat. B

  3. Dyspozycyjność

  4. Samodzielność

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 4. Kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata ( poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego,

 5. Kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach, ( aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe),

 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

 7. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem,

 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016r., poz. 922 ), poświadczone własnoręcznym podpisem,

 10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18 kwietnia 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

 

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25

70-546 Szczecin

 

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

 

Uwagi:

 1. Oferty które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 18.04.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin