Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612732

Aktualna strona: 2333250

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu dla pieszych w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr  21  z Oddziałami Integracyjnymi   w Szczecinie zatrudni na wolnym stanowisku pomocniczym i obsługi   – opiekuna /opiekunkę dziecii młodzieży przy przejściu dla pieszych

 

Wymiar zatrudnienia:   ½  etatu

Forma zatrudnienia:  umowa do końca zajęć szkolnych  2018/2019

Praca w godz. 12 - 16

Ważność ogłoszenia:  30 października 2018 r.

Wymagania:

 • kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
 • mile widziane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym,
 • znajomość przepisów ruchu drogowego związanego z ruchem pieszych,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie,
 • referencje z poprzednich miejsc pracy,
 • umiejętność pracy w trudnych warunkach atmosferycznych,
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi, koncentracja.

Do obowiązków pracownika, zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy, należy:

 1. czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez
  a) kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający      bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,

b) reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,

 1. wykonywanie innych zadań  w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły,
 2. uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
 3. Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole stosownie do opracowanego, na ten czas przez kierownika gospodarczego planu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • list motywacyjny i CV,

 

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją

Termin zgłaszania ofert: do  15 sierpnia 2018 r.

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr  21 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Witkiewicza 40         71-122  Szczecin

email:  sp21@miasto.szczecin.pl

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, e-mailowo: sp21@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych:  tel. 91-852-20-93 lub e-mail ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 06 lipca 2018 r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 30.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin