Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68615809

Aktualna strona: 2044268

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Asystent nauczyciela w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 16 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Szczecinie

Zatrudni na wolnym stanowisku Asystenta nauczyciela w klasach I-III

Miejsce pracy – nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Chobolańska 20

71-023 Szczecin

 

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej (przygotowanie pedagogiczne)

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta nauczyciela:

  1. wsparcie ucznia w toku zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez nauczycieli, odpowiednio do wskazań nauczyciela (np.: przypomnienie zasady, powtórzenie polecenia, przywoływanie uwagi ucznia, pomoc w podjęciu lub powróceniu do przerwanej czynności, zapisanie zadania domowego, przygotowanie pomocy, ksero notatki z lekcji),
  2. pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do zajęć, dostosowanie środowiska pracy ucznia na podstawie wskazań nauczyciela, organizacja miejsca pracy ucznia,
  3. asystowanie uczniowi w codziennych sytuacjach szkolnych, dbanie o jego bezpieczeństwo,
  4. opieka nad uczniem podczas czynności samoobsługowych, monitorowanie potrzeb ucznia związanych z aktywnością czy potrzebą odpoczynku,
  5. opieka podczas spacerów i wycieczek.

 

Warunki pracy:

  • wymiar czasu pracy:1/2 etatu, 20h tygodniowo, 4h/dzień
  • zatrudnienie: na czas określony od 29.01.2018r do 30.06.2018r na zasadach określonych w Kodeksie Pracy
  • termin rozpoczęcia pracy:29.01 2018r.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów:

  • CV
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Chobolańska 20

71-023 Szczecin

lub email:sekretariat@sp16.szczecin.pl

Data wygaśnięcia: 15.03.2018 r.


Data wygaśnięcia: 15.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin