Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69903612

Aktualna strona: 2126997

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu i kadr w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu i kadr w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie

Określenie stanowiska : Specjalista ds. sekretariatu i kadr

Wymiar etatu: cały etat

Początek zatrudnienia : 01.09.2018

Zakres zadań na stanowisku:

·         Prowadzenie i obsługa sekretariatu szkoły

·         Prowadzenie wszelkich spraw uczniowskich

·         Pośredniczenie w kontaktach z dyrektorem ( ustalanie terminów spotkań,  przyjmowanie interesantów)

·         Ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji (tradycyjnej i elektronicznej)

·         Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji

·         Przygotowywanie i wprowadzanie danych  do SIO ( „starego”  i „nowego” )

·         Przygotowanie niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej uczniów

·         Sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników (prowadzenie akt pracowników, rozliczanie urlopów, zwolnień, nagrody jubileuszowe itp.)

·         Obsługa programów Nabór, Isekretariat, Kadry

·         Wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych

·          Terminowe wykonywanie zadań wynikających z potrzeby zapewnienia       prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. ukończone studia wyższe i minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomość problematyki oświatowej, przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy,
 6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej, programu i-Sekretariat, Nabór,
 7. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 8. umiejętność redagowania pism urzędowych oraz interpretowania przepisów,
 9. dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Warunki pracy na stanowisku:

·         Praca siedząca przy komputerze, zmienne tempo pracy

·         Obywatelstwo polskie

·         Wykształcenie : minimum średnie

·         Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Excel, Word

·         Stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

·         Nieposzlakowania opinia, umiejętność współpracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista, pracowitość

·         Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty.

·         CV i list motywacyjny

·         Kwestionariusz osobowy1]

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

·         Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

·         Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów

·         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na wyżej wymienionym stanowisku

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Ważność oferty do: 10.08.2018r.

Oferty należy w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 14.00, składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „NABÓR  na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu i kadr w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie”, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Hoża 25 71-699 Szczecin tel. 91 4421738  lub przesłać na adres: sp42@miasto.szczecin.pl( w temacie „NABÓR  na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu i kadr w Szkole Podstawowej Nr 42 w Szczecinie”).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 10.08.2018 r. nie będą rozpatrywane.

1]Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 42. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, e-mailowo: sp42@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować pod nr telefonu 91 852 20 93, e-mailowo: iod@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 42 w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Hoża 25, 71-699 Szczecin, e-mail:
sp42@miasto.szczecin.pl
tel. (0-91) 442 17 38


Data wygaśnięcia: 10.08.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin