Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68615784

Aktualna strona: 2044264

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Kierownik gospodarczo-administracyjny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W SZCZECINIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie ogłasza nabór na stanowisko 

Kierownik gospodarczo-administracyjny

 

Miejsce pracy:            

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14

 

Data rozpoczęcia pracy: 

od zaraz

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa na zastępstwo

 

Wymiar etatu:

1 etat

 

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada wykształcenie minimum średnie, ale preferowane wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia, kierunki inżynieryjno-budowlane lub zarządzanie.
 5. Dysponuje biegłą znajomością obsługi komputerowego oprogramowania biurowego oraz obsługi urządzeń biurowych.
 6. Ma łatwość komunikowania się z innymi oraz umiejętność redagowania pism urzędowych i sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej.
 7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Zna zagadnienia prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych,  prawa pracy i BHP.
 9. Potrafi pracować zespołowo, podejmować decyzje i zarządzać personelem.                

 

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi, określenie zadań odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, stworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie przestrzegania zasad bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.
 2. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
 3. Prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, księgi obiektu budowlanego.
 4. Zarządzanie nieruchomościami.
 5. Nadzór nad przeprowadzanymi remontami, modernizacją i naprawami.
 6. Prowadzenie magazynu  i ewidencjonowanie środków czystości.
 7. Realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły.
 8. Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, oznakowanie sprzętu szkolnego, organizowanie inwentaryzacji rocznej.
 10. Współpraca z głównym księgowym i intendentem
 11.  Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na http://bip.um.szczecin.plw części „nabór na stanowiska”),
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać w terminie do dnia 25.01.2018 (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik gospodarczy” bezpośrednio do sekretariatu szkoły (w godzinach 7.30 – 15.30) lub przesłać na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Szczecinie,

ul. Ofiar Oświęcimia 14

71-503 Szczecin

 

Uwaga:

O kolejnym etapie rekrutacji oraz o decyzji podjęcia zatrudnienia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.


Data wygaśnięcia: 25.01.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin