Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722769

Aktualna strona: 2113904

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Szkole Podstawowej Nr 59 w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku urzędniczym

w Szkole Podstawowej nr 59 im. Bolesława Krzywoustegow Szczecinie

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 59 im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze:Starszy księgowy

 Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 59

im. Bolesława Krzywoustego

ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin

 

Stanowisko:Starszy Księgowy

Wymiar zatrudnienia: 1etat

Data zatrudnienia:od 01.09.2018 r. umowa na czas określony

Wymaganie niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na proponowanym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie ekonomiczne wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, średnie ekonomiczne i co najmniej 6 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku ,
 3. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych,
 4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.,
 6. znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, podatku
  dochodowego od osób fizycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, znajomość regulacji prawnych odnośnie finansów publicznych i rachunkowości w jednostkach budżetowych, prawa zamówień publicznych, systemu oświaty, Karty Nauczyciela.
 7. nieposzlakowana opinia
 8. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego.
2. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników.
3. Znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.
4. Znajomość pracy w księgowych programach komputerowych firmy Wolters Kluwer, Vulcan, Płatnik, bankowość elektroniczna.
5.Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości Szkoły,
 2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej Szkoły,
 3. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,
 4. Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS, GUS i podatkowych (PIT,VAT), PFRON
 5. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych (Rb-23, Rb-27S,Rb-28S, Rb-34S, Rb-Z,Rb-N), współpraca z głównym księgowym przy przygotowaniu bilansu rocznego oraz pracy nad planem finansowym jednostki
 6. Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej,
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji szkoły,
 8. Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 9. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych,
 10. Wsparcie decyzyjne Dyrektora Szkoły w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych,
 11. Rozliczanie zadań dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych szkoły finansowanych z budżetu miasta i szkoły. Rozliczanie półkolonii, turniejów, obozów (wpłaty Rodziców i dofinansowanie z Urzędu Miasta).
 12. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.
 13. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat – 7 do Urzędu Miasta Szczecin
 14. Naliczanie i kontrola płatności za pobyt i wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym,
 15. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań,
 16. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin,
 17. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem. 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej kariery zawodowej (CV).
2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723).

10. Kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2018 poz. 1260).

Termin składania dokumentów do 13.07.2018 r.
(Uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 59 ul. Dąbska 105
 w Szczecinie).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Księgowy” należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8 -14 lub przesyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Dąbska 105, 70 – 789 Szczecin

Uwaga:
 

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tymkierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
  z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
 2. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru - testu wiedzy i kompetencji lub rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.
 3. Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

 

Uwaga:

1.Konkurs będzie przeprowadzony w następujących etapach:

I etap– to analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, a jego wynikiem jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,

 

II etap– analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku,

III etap– to rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji poprzez  zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz posiadanej wiedzy merytorycznej.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do III etapu konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

 3.Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 13.07.2018 r. nie będą rozpatrywane.
4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

 

5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.


*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017, poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku główny księgowy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Dąbska 105, 70-789 Szczecin,
e-mailowo:
sekretariat@sp59.szczecin.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Wrzeszcz, z którym można się skontaktować telefonicznie 91-852-20-93 lub pocztą elektroniczną ido@spnt.pl.

3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze starsza/y księgowa/y do 01.09.2018 r., na podstawie: umowy o pracę

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz., 996)
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Data wygaśnięcia: 13.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin