Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828592

Aktualna strona: 2121016

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko: inspektor ds.księgowości w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

poszukuje

pracownika na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo na stanowisku urzędniczym

inspektor ds. księgowości,

Wymiar etatu: 1.

Początek zatrudnienia: luty marzec 2018 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe,

6. staż pracy minimum 2 lata,

7. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn.zm.),

8. znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.),

9. znajomość przepisów prawa związanych z organizacją pomocy społecznej, a w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 224),

10. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1537 z późn.zm.),

11. znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.),

12. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn.zm.),

13. biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. umiejętność planowania pracy oraz pracy pod presją czasu,

4. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, zdolność logicznego myślenia, wysoka kultura osobista,

5. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

6. mile widziana znajomość pracy w programach komputerowych Arisco, Płatnik,

7. mile widziane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, prawo,

8. dodatkowo mile widziane spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

Do podstawowych zadań inspektora ds. księgowości będzie należało przede wszystkim wykonywanie następujących obowiązków w zakresie:

1. naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz sporządzania list płac,

2. sporządzania deklaracji ZUS, PFRON i podatkowych,

3. sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS w części dotyczącej wynagrodzeń i składek,

4. sporządzania list płac w zakresie wypłat ze środków ZFŚS,

5. terminowego przekazywania wszelkich niezbędnych analiz i innych rozliczeń w części dotyczącej wynagrodzeń i składek,

6. pełnienia zastępstw podczas nieobecności pracownika kadr.

Ponadto zakres obowiązków obejmuje:

1. przyjmowanie dokumentów i dokonywanie ich kontroli pod względem formalno - rachunkowym,

2. bieżące dekretowanie dokumentów do księgowania i ich ewidencjonowanie w programie finansowo-księgowym na właściwych kontach syntetycznych i analitycznych, okresowe uzgadnianie kont,

3. inne obowiązki przekazane przez dyrektora i głównego księgowego w ramach bieżącej działalności jednostki.

Warunki pracy na stanowisku:

1. praca wymagająca kontaktu z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami,

2. praca w zespole,

3. praca przy komputerze,

4. praca wymagająca koncentracji uwagi,

5. zróżnicowane tempo pracy wymagające dyspozycyjności.

Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. 2016 poz. 922),

10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku inspektora ds. księgowości,

11. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2017 r. był niższy niż 6%.

Oferty należy składać  na adres: 

sekretariat Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” (pokój nr 10) ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin lub pocztą elektroniczną: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl.

Informacje: tel. 91 455 72 10.


Data wygaśnięcia: 31.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin