Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565490

Aktualna strona: 2329565

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Pomoc Kuchenna


OGŁOSZENIE

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy:

POMOC KUCHENNA

       I.          Niezbędne wymagania:

1.       wykształcenie min. podstawowe

II.          Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      przyjęcie dostawy cateringu od dostawcy zewnętrznego,

2.      właściwe porcjowanie posiłków dla mieszkańców zgodnie z dietą,

3.      estetyczne i prawidłowe wydawanie potraw,

4.      wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,

5.     mycie/wyparzanie naczyń kuchennych i stołowych,

6.     dbanie o prawidłowy stan higieniczno-sanitarny kuchni,  jadalni, pomieszczeń pomocniczych i  sprzętu oraz przestrzeganie zasad postępowania z żywnością.

7.    przestrzeganie norm i standardów HACCP,

8.     w razie potrzeby porcjowanie posiłków,

9.     wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

III.          Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2.      Książeczka zdrowia – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

3.      Kserokopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe i staż pracy.

 Oferty należy składać na adres: Dom Pomocy Społecznej sekretariat pok. 215,
ul. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin lub drogą elektroniczną: kadry@dps.szczecin.pl.

do dnia 28 luty 2019 roku do godziny 15.00

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1.      Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Adres: ul. ul. Wł. Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 454-14-81; adresu e-mail sekretariat@dps.szczecin.pl;

2.      W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@dps.szczecin.pl lub za pomocą telefonu +48 601155770,

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko, na które kandydujesz.

a) w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących

danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania

(adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia -

okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego

nas i wynikającego z przepisu prawa, tj. jest art. 221 kodeksu pracy (podstawa przewidziana w

art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań

koniecznych do zawarcia umowy o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO).

b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym

(podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż

wymienione powyżej pod lit. a.

c) Twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego

4.      Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, które kandydujesz, chyba że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane osobowe (w tym Twoje CV i list motywacyjny) były przez nas przechowywane do czasu odwołania zgody, ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o zamieszczenie zgody w swoim CV o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

5.      Odbiorcy danych: Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6.      Twoje prawa:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych;

b) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w przypadku gdy np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie

sprzeciwu względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań;

f) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich

danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej.

 

7.      Prawo wycofania zgody:

 

W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody tj. w zakresie:

a) dalszego przetwarzania danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub

b) przetwarzania innych danych niż: imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie lub przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

możesz w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej albo pozostaw swoje oświadczenie o cofnięciu zgody w miejscu, w którym złożyłeś swoje CV lub list motywacyjny.

 

8.      Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację:

Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej.

 

9.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

10.  Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem niezbędnym do uwzględniania Twojego zgłoszenia w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które kandydujesz. W przypadku niewybrania Ciebie w ramach obecnej rekrutacji, pozostawienie Twoich danych osobowych w naszej bazie jest absolutnie dobrowolne i zależy wyłącznie od wyrażonej przez Ciebie w sposób aktywny woli pozostawienia tych danych.

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Data wygaśnięcia: 28.02.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin