Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68490356

Aktualna strona: 2033857

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik stołówki w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie


Dyrektor Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska:                                Kierownik stołówki

Wymiar etatu:                                  1  etat

Początek zatrudnienia:                                01.09.2018r.

 

 

Zakres zadań na stanowisku.

 

 1. Planowanie i systematyczne zamawianie towaru do magazynu żywnościowego.
 2. Przygotowanie zlecenia wydania produktów żywnościowych z magazynu i zapotrzebowania żywnościowe.
 3. Organizowanie funkcjonowania magazynów towarów spożywczych.
 4. Kontrola stawki żywieniowej.
 5. Nadzorowanie prawidłowego sposobu i czasu przechowywania towarów spożywczych.
 6. Organizowanie przetargów na żywienie, sporządzenie i realizacja umów z dostawcami stosując się do ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 7. Nadzór nad sprzętem kuchennym (dot. terminów przeglądów i konserwacji oraz wszelkich instrukcji w kuchni, legalizacji wag).
 8. Przyjmowanie kontroli zewnętrznych i realizacji zaleceń pokontrolnych.
 9. Realizowanie zaleceń pokontrolnych wynikających ze specyfiki pracy.
 10. Prowadzenie niezbędnych procedur, dokumentacji systemu HACCP.
 11. Opisywanie dokumentacji zakupowych w sposób umożliwiający identyfikację prawidłowego rodzaju działalności, której dotyczy zakup oraz niezwłoczne przekazanie do księgowości prawidłowo opisanych i opatrzonych datą wpływu dokumentów.
 12. Praca w programie Magazyn Vulcan – sporządzanie raportów żywieniowych i zestawień miesięcznych.
 13. Realizacja zadań wynikających z programu Agencji Rynku Rolnego „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”.
 14. Organizowanie pracy oraz sprawowanie nadzoru podległemu personelowi kuchni.
 15. Kontrolowanie układanego jadłospisu przez dietetyka zgodnie z obowiązującymi normami.

Pracownik w codziennej pracy zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Warunki pracy na stanowisku.

Zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca przy monitorze komputerowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie w miesiącu maju 2018 r. wyniósł mniej niż 6 %

Wymagania niezbędne.

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: wyższe i co najmniej 4 lata stażu lub wykształcenia średnie i co najmniej 5- letnia praktyka o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku.
 3. Znajomość zasad HACCP w zakresie dotyczącym stołówki szkolnej.
 4. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Doświadczenie w pracy biurowej oraz w zakresie organizacji żywienia.
 6. Biegła umiejętność obsługi komputera.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 8. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych.
 9. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.

Wymagania dodatkowe.

 1. Umiejętność współpracy w zespole.
 2. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 3. Nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”(Dz. U. z roku 2016 poz. 992 ze zm.).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
 5. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, (m.in. zgody na kontaktowanie się z nim poprzez adres e-mail, nr telefonu, adres do korespondencji lub zamieszkania) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2016, poz. 992 z późn. zm).

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik gospodarczy w Centrum Mistrzostwa Sportowego” w terminie do dnia 25.05.2018 r. do godz. 15.00 na adres:

 

Centrum Mistrzostwa Sportowego

ul. Mazurska 40
70 - 424  Szczecin
tel. 91 488 52 88  
 

Oferty, które wpłyną do Centrum Mistrzostwa Sportowego niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.


Data wygaśnięcia: 25.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin