Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Woźny w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


Oferta pracy na stanowisku woźnego

w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

1. stanowisko: woźny

2. wymiar zatrudnienia: etat 40 godz. tyg.
3. zatrudnienie od zaraz

4. umowa o pracę na zastępstwo

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku.

 

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Witkiewicza 40   71-122 Szczecin

lub email: sp21@miasto.szczecin.pllub osobiście do sekretariatu szkoły

tel. 91 45 32 480

Data wygaśnięcia: 30.06.2019r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, e-mailowo: sp21@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych:  tel. 91-852-20-93 lub e-mail ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 06 lipca 2018 r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 30.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Ośwaity, wytworzono: 2019/05/16, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/05/16 14:59:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/05/16 14:59:28 nowa pozycja