Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Starsza sprzątaczka w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie


 

Oferta pracy dla sprzątaczki.

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku starszej sprzątaczki.

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Wymiar zatrudnienia: cały etat
 • Warunki pracy: praca dwuzmianowa: w godz. 06.00-14.00 oraz 14.00-22.00
 • Wymagania kwalifikacyjne:

1/ wykształcenie min. podstawowe,

2/ wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • Wymagana pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Ważność ogłoszenia: do 25 września 2020 r.

 

Pisemne oferty z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zawierające list motywacyjny, CV, kopie dokumentów o przebiegu pracy zawodowej (mile widziane referencje), proszę składać
w sekretariacie Szkoły lub przesyłać w terminie do 25 września 2020 r. (decyduje data wpływu) na adres:

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I

ul. H. Pobożnego 2

70-507 Szczecin

lub e-mail:

sekret@lo2.szczecin.pl

(tel. 91 433 61 17)

 

CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I
w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”

 

CV może być opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
w Szczecinie danych zawartych w mojej ofercie do celów przyszłych rekrutacji.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
  w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Henryka Pobożnego 2, 70 – 507 Szczecin lub e-mailowo:
  sekret@lo2.szczecin.ploraz telefonicznie: +48 91 43 36 117.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Maciej Lis, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl
  lub telefoniczne +48 91 85220 93.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze
  do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo
   w przekazywanych formularzach zgody,
  3. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone
  do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 25.09.2020

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2020/09/16, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2020/09/16 15:03:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2020/09/16 15:03:30 nowa pozycja