Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy

 1. Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 74
im. Stanisława Grońskiego w Szczecinie

ul. Seledynowa 50

70-781 Szczecin

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Główny księgowy
 2. Liczba lub wymiar etatu: 1/1
 3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.):

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 5. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. ma nieposzlakowaną opinię,
 7. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.
 8. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 9. kursy doskonalące;
 10. znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 11. znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej PeKaO Biznes 24;
 12. znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  – administracji samorządowej,
  – kodeksu postępowania administracyjnego,
  – ustawy o finansach publicznych,
  – ustawy o rachunkowości,
  – sprawozdawczości budżetowej,
  – prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
  – Karty Nauczyciela,
  – Kodeksu Pracy,
  – przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych;
 13. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów;
 14. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 15. umiejętność współpracy w zespole;
 16. odporność na stres;
 17. komunikatywność;
 18. wysoka kultura osobista;
 19. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 20. prowadzenie rachunkowości Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego  w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 21. kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
 22. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 23. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
 24. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
 25. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
 26. terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 27. terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
 28. terminowe i prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 29. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza:
 30. dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
 31. gospodarce środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego  w Szczecinie;
 32. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Szkołę Podstawową nr 74 w Szczecinie ,
 33. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 34. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 74   w Szczecinie;
 35. opracowanie planów finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 74 Szczecinie
 36. opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
 37. zakładowego planu kont,
 38. instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
 39. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 40. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;
 41. szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;
 42. bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 43. miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych i wydatków budżetowych;
 44. szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;
 45. współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
 46. archiwizacja dokumentów księgowych;
 47. biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy;
 48. przestrzeganie ustalonego w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie czasu pracy i dyscypliny pracy;
 49. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie należą do kompetencji głównego księgowego.
 50. Wymagane dokumenty:
 51. życiorys (CV),
 52. list motywacyjny,
 53. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 54. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 55. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 56. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 57. klauzula informacyjna dla kandydata,
 58. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata znajdują się na stronie sp74.szczecin.pl w zakładce RODO

 • Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku Szkoły Podstawowej nr 74 Stanisława Grońskiego  w Szczecinie, ul. Seledynowa 50
 • praca w godzinach 7.30 – 15.30,
 • praca w zespole,
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W kwietniu 2022  r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 74  Szczecinie ,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne  stanowisko kierownicze– Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2022  r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.sp74.szczecin.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Administrator – Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie, ul. Seledynowa 50 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.

Inspektor ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 74w Szczecinie: e-mail: iod@spnt.pl

Informuję o prawie żądania od Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szkoła Podstawowa nr 74 w  Szczecinie zamieszczona jest na stronie szkoły www.sp74.szczecin.pl zakładce RODO.

 


Data wygaśnięcia: 08.07.2022

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2022/06/23, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska, wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2022/06/23 08:33:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2022/06/23 08:33:05 nowa pozycja