Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612485

Aktualna strona: 2333206

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Księgowy w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie


 

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych  im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

w Szczecinie

 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

STARSZY KSIĘGOWY

Wymiar czasu pracy : 

1/1 etatu

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Sporządzanie terminowych sprawozdań z wydatków budżetowych
 2. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi (przygotowanie poleceń przelewu dt. płac, wynagrodzeń, potrąceń od wynagrodzeń, podatku i ZUS-u, faktur)
 3. Uczestniczenie w tworzeniu arkusza organizacyjnego
 4. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 5. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży w programie Progman Rozrachunki dla potrzeb VAT
 6. Przygotowywanie comiesięcznej deklaracji VAT lub korekty deklaracji jednostkowej za dany okres rozliczeniowy i przesyłanie jej do jednostki nadrzędnej
 7. Sprawozdawczość comiesięczna z rejestru zakupu i sprzedaży
 8. Przestrzeganie przepisów § 4 ust. 2-6 Zarządzenia nr 439/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin wraz ze zmienionym Zarządzeniem nr 493/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 9. Kwartalne naliczanie odsetek od niezapłaconych faktur sprzedażowych
 10. Końcowe rozliczenia płac, programów projakościowych, dotacji podręcznikowych oraz innych dotacji celowych
 11. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta, inne niezbędne czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.
 12. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, w tym:
  1. Księgowanie budżetu na wydzielonych kontach
  2. Analiza i uzgadnianie kont
  3. Analiza wykorzystania środków budżetowych
  4. Prawidłowe księgowanie wydatków budżetowych
  5. Księgowanie na kontach pozabilansowych

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnieekonomiczne
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • sprawna obsługa komputera ( Excel, Word),
 • znajomość przepisów finansowo-kadrowych.

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista,
 • znajomość programów firmy PROGMAN,
 • staż pracy min.2 lata,
 • mile widziane doświadczenie księgowe w jednostkach budżetowych.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres e-mail, numer telefonu lub adres.
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
7. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
9. Oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
12. Oświadczenie kandydata z niżej wskazanym zapisem „ oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie ,( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 – zwanej dalej RODO.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W styczniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Sportowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 7%.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy do

 Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@lo12.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Joanna Litwin z którym można się skontaktować e-mailowo : iod@spnt.pllub telefonicznie +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie.  , na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa  w rekrutacji.

 

Zatrudnienie od dnia 1.01.2019 r.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 26.10.2018 r.

( uwaga: liczy się data wpływu do  Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie)

 

na adres:

Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

Ul. Małopolska 22

70-515  Szczecin

Tel. 91 433 58 97 w. 34

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy księgowy”

 

Uwaga:

 

1. Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół Sportowych  niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

Etapy rekrutacji:

1– analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,

2– analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku,

3– rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do 3 etapu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 


Data wygaśnięcia: 26.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin