Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810419

Aktualna strona: 2267049

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główna Księgowa/Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie


Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Główna Księgowa/Główny Księgowy w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 ul. Kostki Napierskiego 13  70-783 Szczecin ogłasza nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze -  Główną Księgową / Głównego Księgowego -na 1 etat.

Początek zatrudnienia: 26.11.2018 r.


Do zadań Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości Przedszkola
 2. Prowadzenie i kontrola gospodarki finansowej Przedszkola
 3. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac,
 4. Sporządzanie i kontrolowanie sprawozdań i deklaracji ZUS, GUS i podatkowych (PIT,VAT)
 5. Ewidencja i sporządzanie sprawozdań budżetowych, bilans roczny, plan finansowy jednostki i inne zlecone przez organ prowadzący.
 6. Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów oraz sprawozdawczości finansowej.
 7. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji przedszkola.
 8. Przestrzeganie zasad i terminowości rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 9. Przestrzeganie zasad kontroli zarządczej, w tym współtworzenie i monitorowanie procedur wewnętrznych.
 10. Wsparcie decyzyjne Dyrektora Przedszkola w zakresie optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.
 11. Rozliczanie zadań dydaktyczno - wychowawczo – opiekuńczych Przedszkola finansowanych z budżetu miasta i przedszkola.
 12. Miesięczne rozliczanie podatku od towarów i usług po centralizacji Vat.
 13. Terminowe raportowanie rejestru Vat i deklaracji Vat – 7 do Urzędu Miasta Szczecin.
 14. Naliczanie i kontrola płatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu.
 15. Terminowe przekazywanie wszelkich niezbędnych analiz, rozliczeń i sprawozdań.
 16. Ścisła współpraca z Urzędem Miasta Szczecin.
 17. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Szczecinie

 w miesiącu październiku 2018 r. wyniósł 0%.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze , wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 letnia praktyka w księgowości, lub ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 3.  Kandydatka/ kandydat powinien posiadać co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku Głównej Księgowej/ Głównego Księgowego.
 4. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Excel i Word.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
 7. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
 8.  Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 10. . Nieposzlakowana opinia.


 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 2.  Łatwość nawiązywania kontaktów.
 3. Umiejętność współpracy w zespole.
 4. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem,  kreatywność ,wysoka kultura osobista.


Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres    e-mail, numer telefonu lub adres.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).
 6. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 8. Oświadczenie kandydata , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego.
 12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w  Przedszkolu Publicznym nr 9 w Szczecinie” w terminie do dnia 16.11.2018r r. do godz. 15.00
na adres:
Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie
ul. A. Kostki Napierskiego 13

 70-783 Szczecin
Tel. 91 4629288    e-mail pp9@miasto.szczecin.pl

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 16.11.2018r. nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku księgowa/księgowy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 9 w Szczecinie,  ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin, pp9@miasto.szczecin.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Jaśkiewicz, tel. 91-852-20-93 lub poczta elektroniczna ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data wygaśnięcia: 16.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin