Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 70865454

Aktualna strona: 2189177

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Kierownik zespołu w Dziale opiekuńczo- terapeutycznym


DYREKTOR

     DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOMU KOMBATANTA I  PIONIERA  ZIEMI 

      SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

o g ł a s z a

NABÓR NA  WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ DOM KOMBATANTA  I  PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ”

UL. ROMERA  21-29

71-246 SZCZECIN

 

Wolne   kierownicze stanowisko   urzędnicze:

Kierownik zespołu  w Dziale opiekuńczo- terapeutycznym    Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej” w  Szczecinie

Określenie  stanowiska:

Kierownik zespołu

Wymiar czasu pracy:   pełny  etat

Niezbędne wymagania:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie  wyższe ,

3)      udokumentowane minimum 5 lat  stażu pracy,

   4)  znajomość przepisów  prawa: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy         

        o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,

5)      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw    publicznych,

6)      kandydat nie był  prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko    

obrotowi   gospodarczemu,   przeciwko   działalności    instytucji   państwowych, oraz

      samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo

      skarbowe,  

7)      nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie zawodowe  na stanowiskach kierowniczych,

2)      znajomość pakietu office,

3)      samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność właściwej hierarchii zadań, umiejętność ustalenia prawidłowego trybu postępowania i załatwiania sprawy,  terminowość, umiejętność pracy  w zespole, kultura osobista, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność negocjacji, dyspozycyjność,

4)      znajomość zagadnień merytorycznych takich jak: procesy starzenia, choroby towarzyszące, proces adaptacji i przeciwdziałanie wykluczeniu seniora z życia codziennego, terapia zajęciowa,

5)      wiedza w zakresie czynności pielęgnacyjnych , oraz opieki nad seniorami z chorobami otępiennymi  -  doświadczenie 1 rok,

6)      pozytywne i życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

1)  Organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników,

2)  Monitorowanie  jakości świadczonych usług,

4)  Zapewnienie  środków niezbędnych do pielęgnacji i potrzeb bytowych  mieszkańców,

5)  Współpracowanie z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie zapewnienia

     bezpieczeństwa  mieszkańcom,

6)  Prowadzenie w wymagającym zakresie dokumentacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:

1.             Praca na wyżej wymienionym stanowisku : zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,

2.             Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Warunki pracy na danym stanowisku:

3.             Praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy. Zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe wymagające samodzielnych decyzji i sprawnego terminowego załatwiania spraw. Praca biurowa przy komputerze,

4.             Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  o naborze w  marcu  2018 jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1)      życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2)      list motywacyjny,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach  i umiejętnościach,

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)      kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***

8)      referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

9)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)  oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

11)  oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

12)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z  2016r. poz. 922).

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 18 kwietnia  2018r. do godziny 15:00

(uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej )

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik zespołu .’’

na adres:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. Romera 21-29

71-246 Szczecin

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu     91 4327712

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni  za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

   rozpatrywane.

* przyjąć właściwe

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy    i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)   i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 )


Data wygaśnięcia: 31.05.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin