Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810554

Aktualna strona: 2267078

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Pomoc administracyjno-finansowa w Szkole Podstawowej Nr 9 w Szczecinie


Pomoc administracyjno-finansowa

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W SZCZECINIE

Termin rozpoczęcia pracy:

       2.01.2019 rok

 

 1. Dane jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 9 w Szczecinie

ul. Dąbrówki 10, 71-826 Szczecin

Tel. 91/453-87-67  

 1. Określenie stanowiska :

Pomoc administracyjna w zakresie księgowości i płac :  0,5 etatu 4 godzin dziennie, 20 godzin tygodniowo.

Warunki pracy na danym stanowisku: praca siedząca, przy komputerze, zmienne tempo pracy.

Stanowisko pracy znajduje się II parterze , budynek nie jest wyposażony  w windę.

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w rachunkowości budżetowej
 2. Spełnia wymagania formalne: obywatelstwo polskie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta w pełni praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postepowanie karne.
 3. Obsługuje program Płatnik oaz programy płacowe.
 4. Pracuje na komputerowych programach biurowych (Word, Excel).
 5. Jest uczciwa, sumienna, dyspozycyjna i odpowiedzialna.
 6. Brak przeciwskazań lekarskich do pracy na w/w stanowisku. 

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników szkoły.
 2. Naliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i PIT ( w tym roczne rozliczenie pracowników).
 3. Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników.
 4. Bieżąca obsługa kadrowo- płacowa pracowników.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez główną księgową

 

 1. Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
  1. CV z dokładnych uwzględnieniem przebiegu edukacji i pracy zawodowej.
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
  3. Kserokopie świadectw pracy.
  4. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu                 z pełni praw publicznych.
  6. Numer telefonu kontaktowego.
  7. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych.”

 

 1. Pozostałe informacje:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10.12.2018 r. do godziny 15.00. Oferty prosimy kierować na adres szkoły, meilowo  sp9@miasto.szczecin.pllub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 9 , ul. Dąbrówki, 71-826 Szczecin.

 1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej – o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną  zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

Telefon 91 453-87-67

Data wygaśnięcia: 9.11.2018 rok


Data wygaśnięcia: 09.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin