Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69722641

Aktualna strona: 2113882

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Sekretarz szkoły w Szkole Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie


OFERTA PRACY NA STANOWISKO SEKRETARZ SZKOŁY

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21 Z OI


 

Szczególy dotyczące ogłoszenia:

 1. Stanowisko – sekretarz szkoły
 2. Wymiar zatrudnienia: 0,8 etatu/ 32 godz. tyg.

Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, *
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. ukończone studia wyższe i minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. znajomość problematyki oświatowej, przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy,
 6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, poczty elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej, programu i-Sekretariat,
 7. znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 8. umiejętność redagowania pism urzędowych oraz interpretowania przepisów,
 9. dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem.

Ogólny zakres obowiązków:

 1. prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela i innymi związanymi z funkcjonowaniem szkoły,
 2. sprawne i efektywne prowadzenie sekretariatu,
 3. prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów,
 4. sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, w tym „stare SIO”,
 5. wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych,
 6. prowadzenie spraw uczniów,
 7. terminowe wykonywanie zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Wymagane dokumenty:
           
1. list motywacyjny, CV

            2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

            3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i  umiejętnościach,
            4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
            5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
            6. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
            7. oświadczenia kandydata:
            - oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
            - oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
            - oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
            - oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby  postępowania rekrutacyjnego.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie lub przesłać

do Szkoły Podstawowej Nr 21 z OI w Szczecinie, ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin

w terminie do: 20 lipca 2018 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Witkiewicza 40, 71-122 Szczecin, e-mailowo: sp21@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych:  tel. 91-852-20-93 lub e-mail ido@spnt.pl.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do 06 lipca 2018 r., na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

 

 

*Dyrektor szkoły, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innym państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych [DzU z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika [DzU z 1996 r. nr 62, poz. 286, ze zm.] i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.


Data wygaśnięcia: 20.07.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin