Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68489648

Aktualna strona: 2033817

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

(15) SAMODZIELNY REFERENT W DZIALE GOSPODAROWANIA I EKSPLOATACJI GRUNTÓW I GARAŻY - 1 ETAT


 

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent w Dziale Gospodarowania I Eksploatacji Gruntów i Garaży

1 ETAT

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 

Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i eksploatacją nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa a w szczególności:

 

 1. Wydzierżawianie/wynajmowanie na czas nieoznaczony nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie.

 2. Wydzierżawianie/wynajmowanie na okres nie dłuższy niż 3 lata nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie.

 3. Przygotowywanie dokumentów do wydzierżawiania nieruchomości gruntowych na czas określony powyżej 3 lat i i dalszego procedowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego i powszechnie obowiązującego.

 4. Dokonywanie zmian w formie aneksów warunków ustalonych w umowach dzierżawy, użyczenia i najmu.

 5. Wzywanie do opuszczenia gruntu i wydania go w stanie wolnym od osób i rzeczy przez podmioty korzystające bez podstawy prawnej i obciążanie tych podmiotów.

 6. Użyczanie oraz czasowe udostępnianie nieruchomości gminy i Skarbu Państwa, ich kontrola i dokumentowanie,

 7. Przekazywanie terenów pod inwestycje realizowane na nieruchomościach gminy i Skarbu Państwa przez podmioty zewnętrzne.

 8. Opiniowanie spraw dotyczących zawierania i przedłużania umów dzierżawy/najmu na nieruchomościach gruntowych, także pod garażami i garaży,

 9. Rozpatrywanie wniosków o obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy/najmu.

 10. Sprawy związane z reprezentowaniem gminy i Skarbu Państwa w prowadzonych postępowaniach rozgraniczeniowych, podziałowych i okazania granic.

 11. Nakładanie kar w przypadku stwierdzenia zajęcia nieruchomości gminy i Skarbu Państwa bez podstawy prawnej.

 12. Wydawanie dyspozycji w sprawie realizacji wycinki drzew i pielęgnacji zieleni na nieruchomościach gminy i Skarbu Państwa; które nie posiadają zarządcy.

 13. Aktualizacja opłat z tytułu dzierżaw nieruchomości gminy i Skarbu Państwa,

 14. Przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawy nieruchomości gruntowych,

 15. Przygotowywanie kompletu dokumentów do bezprzetargowego przydziału, nieruchomości gruntowej

 

Warunki pracy na stanowisku

 

1. Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

2 Częste wyjścia w teren z racji wymogów stanowiska pracy.

3. Praca przy monitorze ekranowym.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

 

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4. nieposzlakowana opinia

5. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy

6. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

1)znajomość prawa w zakresie wymagań stawianych na stanowisku pracy tj. kodeks cywilny, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa ordynacja podatkowa, przepisy prawa miejscowego w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym,

2)znajomość obsługi komputera

 

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie zawodowe w pracy o podobnym charakterze,

 2. umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata (poświadczone własnoręcznym podpisem) potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego

5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach ( kursy, szkolenia),

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

7. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, poświadczone własnoręcznym podpisem

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 992 z późn. zm.), poświadczone własnoręcznym podpisem,

10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu z umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, poświadczone własnoręcznym podpisem

 

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 4 czerwca 2018r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych)

na adres :

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, sekretariat, pok. 16

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

w opisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Samodzielny Referent w Dziale Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży – 1 etat

 

 

Uwagi:

Oferty, które wpłyną do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

 


Data wygaśnięcia: 04.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin