Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72612381

Aktualna strona: 2333187

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko Głównego Specjalisty ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Unicef-u w Szczecinie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin

 

Stanowisko: Główny specjalista (PEŁEN ETAT)

Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Data zatrudnienia: 01.11.2018

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie: wyższe , staż pracy min. 4 lata.

3. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Znajomość Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do nich.

6. Znajomość Ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatku od osób fizycznych.

7. Doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej.

II Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość programu Vulcan i Płatnik.

Do obowiązków głównego specjalisty będzie należało:

1.  Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników szkoły wg obowiązujących terminów.

2. Naliczanie stałych i nieperiodycznych składników wynagrodzeń pracowników.

3. Naliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i PIT ( w tym roczne rozliczenie pracowników) oraz przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych organów.

4. Sporządzanie sprawozdań kadrowo- płacowych.

5. Wprowadzanie i przekazywanie przelewów wynagrodzeń pracowników w systemie bankowości elektronicznej.

6. Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników.

7. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników.

8. Bieżąca obsługa kadrowo-płacowa pracowników.

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

 

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze , wymagająca częstych kontaktów z Wydziałem Oświaty, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 3 %.

 

 

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres e-mail, numer telefonu lub adres.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia).
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
7. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
9. Oświadczenie kandydata , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
11. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów.
12. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z roku 2016 poz. 922 z późn. zm.).

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego specjalisty do spraw kadr i płac w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie” , w terminie do dnia 16.10.2018 r. do godz. 15.00
na adres: Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Emilii Plater 20 71-632 Szczecin Tel. 91 4-539-433

 

 

 


Data wygaśnięcia: 16.10.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin