Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy na stanowisko Nauczyciel języka hiszpańskiego w Szkole Podstawowej Nr 37 w Szczecinie


Oferta pracy dla nauczyciela języka hiszpańskiego w Szkole Podstawowej nr 37  im. kpt. ż.w Antoniego Ledóchowskiego ul. Lucjana Rydla6, Szczecin

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:
• Wymiar zatrudnienia:  10/18
• Informacje o umowie: umowa o pracę
• Ilość wakatów: 1
• Miejsce zatrudnienia: SP37 ul. Rydla 6

• Ważność ogłoszenia: do 09.07.2019 r.
 

Dane adresowe do przesyłania ofert:
• Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż.w Antoniego Ledóchowskiego  w  Szczecinie.
• Miejscowość: Szczecin
• Kod pocztowy: 70-783
• Ulica: Rydla 6
• Telefon: 91 4668460
• E-mail:sekretariat@sp37.szczecin.pl

CV i list motywacyjny prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać e mailem.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie.  Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin i  ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin, e-mailowo: sp37@miasto.szczecin.ploraz telefonicznie pod numerami telefonów: 91 4668 460 i 91 46 29 486.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie jest Agnieszka Marciniak, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.ploraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59),
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  3. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż rok od złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 


Data wygaśnięcia: 09.07.2019

IV
udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2019/06/13, odpowiedzialny/a: Adrianna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/13 12:25:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/13 12:25:54 modyfikacja wartości
Adrianna Dąbrowska 2019/06/13 12:25:27 nowa pozycja