Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69828898

Aktualna strona: 2121048

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko urzędnicze Księgowy w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

księgowy w Zespole Szkół Nr 6

pełny wymiar czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony

 

Miejsce pracy:

Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinie

ul. Gen. Sowińskiego 3

70-236 Szczecin

 

Niezbędne kwalifikacje:

 • Wykształcenie ekonomiczne
 • Staż pracy min. 2 lata,
 • Biegła umiejętność obsługi komputera, znajomość programów księgowych, płacowych,
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych,
 • Znajomość Kodeksu pracy i Katy Nauczyciela,
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Obywatelstwo polskie.

 

Do obowiązków księgowego będzie należało:

 • Sporządzanie list płac z wynagrodzeń, zasiłków, wypłat jednorazowych, nagród dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wg obowiązujących terminów,
 • Sporządzanie list wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń na podstawie list płac, umów zleceń i umów o dzieło z podziałem na poszczególne jednostki wchodzące w skład ZS Nr 6,
 • Wystawianie zaświadczeń Rp-7 dla pracowników,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (oświadczenia),
 • Sporządzanie deklaracji PIT dokonywanie rocznych rozliczeń pracowników z podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazywanie wypełnionych formularzy PIT do właściwych Urzędów Skarbowych wg obowiązującego terminu,
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Miejskiego sprawozdań  i informacji z wykonania funduszu płac, planu z wynagrodzeń na rok budżetowy,
 • Sporządzanie i przekazywanie do GUS sprawozdań statystycznych funduszu płac,
 • Ustalanie należnej składki i przesłanie drogą elektroniczną deklaracji DEK-I do PFRON wg obowiązującego terminu,
 • Pełna obsługa programu Płatnik w tym sporządzanie raportów rocznych dla osób ubezpieczonych ZUS RMUA,
 • Rozliczenie należnych składek na FUS, FUZ, FP, uzgodnienie ze stanem księgowym, przygotowanie przelewów do ZUS,
 • Korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych (PUE),
 • Przekazanie drogą elektroniczną pełnego zestawu rozliczeniowego do 5 każdego miesiąca.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe
 4. Kserokopie świadectw pracy
 5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, książeczka zdrowia
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 6 w terminie do 15.03.2018r.

w godz. od 900do 1500.


Data wygaśnięcia: 15.03.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin