Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72565909

Aktualna strona: 2329698

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR 1 etat w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń (09/2018)


DYREKTOR

SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

 

 

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

 

PODINSPEKTOR

1 etat

 

09/2018

(Nr ogłoszenia/rok)

 

 

w jednostce budżetowej

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w BiurzeObsługi Interesanta
(1 etat) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

 

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

·         Udzielanie informacji na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń

·         Wydawanie i przyjmowanie oraz wstępna weryfikacja (pod względem formalnym oraz kompletności) wniosków o świadczenia realizowane przez SCŚ zgodnie z aktami wykonawczymi regulującymi kwestie dokumentacyjne we wskazanym zakresie,

·         Wystawianie wezwań do uzupełnienia wniosków w przypadku stwierdzenia braku kompletności, zgodnie z aktem wykonawczym,

·         Prowadzenie rejestru przyjmowanych na stanowisku informacyjnym wniosków i innego typu korespondencji,

·         Wydawanie interesantom zaświadczeń w zakresie korzystania z świadczeń wychowawczych realizowanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącumaju 2018 r. wyniósł nie więcej/więcej niż 6%.

                  (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.   Miejsce pracy: Praca będzie odbywać się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.   Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, częste kontakty z interesantami.

 

 

Niezbędne wymagania:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego*,

2)  wykształcenie wyższelub średnie, w przypadku wykształcenia  średniego, co najmniej dwuletni staż pracy,

3)  znajomość przepisów prawa:

a)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

b)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952) wraz z aktami wykonawczymi,

c)    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz.554) wraz z aktami wykonawczymi,

d)    ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092),

e)    ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz. 1851, z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

f)     ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180); wraz z aktami wykonawczymi,

g)    ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne - w części dotyczącej zryczałtowanego dodatku energetycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)

h)    ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860);

i)      uchwały nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,

4)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

7)  znajomość obsługi komputera.

 

 

Wymagania dodatkowe:

Wiedza i umiejętności: Umiejętność korzystania z aktów prawnych w obszarze świadczeń realizowanych przez SCŚ.

Umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole.

Predyspozycje osobowościowe:terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność.

 

Wymagane dokumenty:

1)  życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail i numeru telefonu,

2)  list motywacyjny,

3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***,

8)  referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9)  oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

10)   oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

11) oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12) oświadczenie kandydata  z nieżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

 

Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szczecińskie Centrum Świadczeń,
ul. Kadłubka 12, 71-5211 Szczecin,reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl, tel. (91) 44-27-122. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.  Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

 

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 czerwca2018 r.(włącznie)

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12 71-521 Szczecin

pokój 25 (I piętro) sekretariat

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Podinspektor w BiurzeObsługi Interesanta 09/2018 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  91 44 27 122

w godz. 08:00 do 15:00 w dni powszednie

 

 

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacje dodatkowe:

1.   Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.] obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

2.   Pracownik otrzyma stosowane upoważnienia Prezydenta Miasta do prowadzenia postępowań administracyjnych,  w związku z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.].

*Dyrektor jednostki, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.]

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
 i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r.
o pracownikach samorządowych [Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.].

 

 

 

Data wywieszenia ogłoszenia 04.06.2018


Data wygaśnięcia: 15.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin