Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 71810395

Aktualna strona: 2267045

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na stanowisko Kierownik gospodarczo-administracyjny w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie


OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIK GOSPODARCZO ADMINISTRACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W SZCZECINIE

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin  ogłasza nabór na stanowisko kierownik gospodarczo-administracyjny

 Miejsce pracy:            

Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie ul. Kablowa 14

Data rozpoczęcia pracy: 

styczeń 2019 r.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na okres próbny, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

Wymiar etatu:

1 etat

Niezbędne wymagania spełnia osoba, która:

1.     Posiada obywatelstwo polskie.

2.     Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.     Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4.     Posiada wykształcenie minimum średnie, ale preferowane wyższe o kierunkach: administracja, ekonomia, kierunki inżynieryjno-budowlane lub zarządzanie.

5.     Dysponuje biegłą znajomością obsługi komputerowego oprogramowania biurowego oraz obsługi urządzeń biurowych.

6.     Ma łatwość komunikowania się z innymi oraz umiejętność redagowania pism urzędowych i sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej.

7.     Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

8.     Zna zagadnienia prawa oświatowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych,  prawa pracy i BHP.

9.     Potrafi pracować zespołowo, podejmować decyzje i zarządzać personelem.                

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1.     Kierowanie zespołem pracowników obsługi, określenie zadańi odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, stworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie przestrzegania zasad bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.

2.     Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.

3.     Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego.

4.     Poszukiwanie wykonawców remontów bieżących, przygotowanie umów, nadzorowanie ich prac oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe, zakupy i usługi.

5.     Realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły.

6.     Organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.

7.     Przekazywanie pism i komunikacja z Organem Prowadzącym i radcami prawnymi.

8.     Rozliczanie wynajmu pomieszczeń szkolnych.

9.     Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora szkoły, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.

10.  Prowadzenie akt osobowych podległych pracowników.

11.  Prowadzenie archiwum.

12.  Prowadzenie kasy.

Wymagane dokumenty:

1.     życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6.     referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

7.     oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.     oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9.     oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik gospodarczy” bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin.

 Uwaga:

1.     O decyzji podjęcia zatrudnienia kandydaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub drogą pocztową.

2.     Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

4.     Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie,

ul. Kablowa 14 70-895 Szczecin

tel: 091 46 16 550

mail: sp39@miasto.szczecin.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SP Nr 39 możliwy jest pod numerem
  tel.48 91 8522093lub adresem email: iod@spnet.pl
 2. Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej Nr 39 w Szczecinie
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Data wygaśnięcia: 30.11.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin