Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68489668

Aktualna strona: 2033818

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Szkole Podstawowej Nr 37 w Szczecinie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37

w Szczecinie im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6

70 – 783 Szczecin

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista

Miejsce pracy  - nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 37

im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

ul. Lucjana Rydla 6

70 – 783 Szczecin

 

Stanowisko:Specjalista

Wymiar zatrudnienia: niepełny 0,5 etatu

Data zatrudnienia:od 1 sierpnia 2018 r.


Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku osób obcojęzycznych, nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisacho służbie cywilnej.

3. Wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań stosowne z opisem stanowiska i 5 letni staż pracy

lub  wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
i staż pracy min. 4 lata.
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
5. Brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
6. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kasy fiskalnej i terminalu płatniczego
9. Nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania:
1. Doświadczenie zawodowe w placówce oświatowej.

2. Umiejętność sprawnej obsługi komputera, MS Word, MS Excel.
3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy.
4. Umiejętność pracy w zespole.
5. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.

Zakres obowiązków na stanowisku:

- Obsługa terminalu płatniczego oraz kasy fiskalnej zgodnie z instrukcją

- Obsługa programu Stołówka NET 2.5, Stołówka NET Kasa.

- sprzedaż obiadów szkolnych oraz prowadzenie ewidencji sprzedanych obiadów za pomocą programu komputerowego

- przyjmowanie odpisów i zwrotów zakupionych obiadów

- prowadzenie dokumentacji związanej ze sprzedażą obiadów, przygotowanie oraz wydawanie kart obiadowych

- przekazywanie danych o wydanych obiadach do Systemu Informacji Oświatowej

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
Praca siedząca przy komputerze, wymagająca częstych kontaktów z klientem, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Praca wewnątrz budynku szkoły niewyposażonym w windę na 1 piętrze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, inne kwalifikacje uprawnienia.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia, referencje).
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
10. Kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza skorzystać z uprawnień jakie daje art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91–4668-478

Termin składania dokumentów do 01 czerwca 2018 r. godzina 15.00
(Uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista” należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres szkoły.

Uwaga:

1.Konkurs będzie przeprowadzony w następujących etapach:

I etap– to analiza formalna złożonych dokumentów dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, a jego wynikiem jest ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
i przechodzą do następnego etapu naboru.

II etap– analiza ofert zaakceptowanych formalnie pod kątem przedstawionego doświadczenia
 i wymagań niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

III etap– to rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest weryfikacja informacji zawartych w aplikacji poprzez  zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz posiadanej wiedzy merytorycznej.

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do III etapu konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub na podany adres e –mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

 3.Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną po dniu 01.06.2018 r. 
nie będą rozpatrywane.

4. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
5. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

6. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.
 

Data wygaśnięcia oferty: 01 czerwca 2018 r.


Data wygaśnięcia: 01.06.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin