Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69716420

Aktualna strona: 2113743

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Ogłoszenie o naborze


Nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- księgowych

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Śląska LU1- LU2

ogłasza nabór na stanowisko: referent ds. finansowo- księgowych

 

Wymagania wobec kandydata:

1.    Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

1.    posiada wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne

2.    posiada minimum  3 letnie doświadczenie na stanowisku z zakresu księgowości, bankowości lub finansów

3.    wykazuje znajomość zagadnień związanych z Ustawą o Rachunkowości

4.    wykazuje znajomość zagadnień związanych z Ustawą o Finansach Publicznych

5.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6.    posługuje się  programami komputerowymi z pakietu Microsoft Office (Word, Exel)

7.    jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

8.    cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.    wysoka kultura osobista,

2.    umiejętność pracy w zespole,

3.    sumienność i zaangażowanie,

4.    odporność na stres,

5.    cierpliwość,

6.    komunikatywność,

7.    mile widziana osoba niepaląca.

 

Warunki pracy: praca na zastępstwo, od poniedziałku do piątku.

 

 Wymagane dokumenty:

1.    CV,

2.    list motywacyjny,

3.    kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

4.    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5.    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),

6.    kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,

7.    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.

9.    aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 20.02.2018 r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Śląska LU1-LU2, 70-430 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 


Data wygaśnięcia: 21.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin