Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69716344

Aktualna strona: 2113711

Wydrukowano: 0

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Oferta pracy dla socjoterapeuty w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie


Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie poszukuje osoby na stanowisko socjoterapeuty

Wymiar zatrudnienia: pełen etat

 

Niezbędne kwalifikacje:

 1. udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy  z dzieckiem i rodziną,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. posiadanie pełnej, nieograniczonej władzy rodzicielskiej,
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z rodziną, dziećmi i młodzieżą,
 2. otwartość na zmiany, rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 5. przygotowanie do socjoterapii.

Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie planowych, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci, kierowanych  na terapię przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 2. prowadzenie planowych, grupowych zajęć terapeutycznych w uzgodnieniu i z udziałem wychowawcy lub innego specjalisty,
 3. udzielanie pomocy terapeutycznej dzieciom w sytuacjach nagłych, wymagających wsparcia,
 4. systematyczne prowadzenie dokumentacji m.in.: dziennika zajęć, karty zajęć specjalistycznych, obserwacji i badań specjalistycznych,
 5. uczestniczenie w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, formułowanie na piśmie zaleceń do pracy z wychowankiem,
 6. uczestniczenie w sporządzaniu planu pomocy dziecku oraz modyfikacji planu, nawiązanie współpracy z rodzinami wychowanków skierowanych do udziału w terapii indywidualnej,
 7. współpraca z wychowawcami oraz specjalistami placówki,
 8. diagnoza grup pod kątem programu wychowawczo-terapeutycznego (role, funkcjonowanie, cele grupy, metody pracy, wprowadzanie elementów metody społeczności),
 9. praca indywidualna z dziećmi, mającymi problemy w nauce, prowadzenie zajęć indywidualnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 6. oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

 

Składanie ofert:

Oferty pracy na stanowisko socjoterapeuty należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2018 r.
do godz. 15:00 na adres sekretariat Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1)
ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

- selekcja ofert,

- rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu 21.02.2018 r. nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.


Data wygaśnięcia: 21.02.2018

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin