Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia dyrektorów (kierowników) jednostek

Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 44 w Szczecinie


Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze kierownicze KIEROWNIK GOSPODARCZY

w Szkole Podstawowej nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak  w Szczecinie


1. Określenie stanowiska urzędniczego;
- kierownik gospodarczy

2. Wymiar czasu pracy :
- 1 etat

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
Kierownikiem gospodarczym może zostać osoba, która :
a) posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych,
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e) posiada wyższe wykształcenie i co najmniej 2 letni staż pracy lub średnie wykształcenie i co najmniej 6 letni staż pracy na podobnym stanowisku ,
f) zna przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy podatkowej, prawo zamówień publicznych, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, kodeksu pracy itp.
g) umiejętność obsługi komputera – pakiet office , programy z linii Progman

4. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) bardzo dobra organizacja pracy,
d) punktualność, sumienność, rzetelność,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Administrowanie szkołą:
- prowadzenie rejestru umów administrowania budynku,
- zaopatrywanie placówki w sprzęt szkolny i gospodarczy, pomoce naukowe oraz środki czystości,
- zapewnianie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku szkoły,
- dbanie o prawidłową organizację zabezpieczenia i ochronę mienia
- prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami,
- dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół niego,
- przestrzeganie terminów obowiązkowych przeglądów instalacji i sprzętu w budynku.
2) Zarządzanie pracownikami:
- kierowanie zespołem pracowników obsługi,
- opracowywanie w porozumieniu z pracownikiem kadr przydziałów i zakresów czynności dla wszystkich pracowników obsługi zatrudnionych w szkole,
- opracowywanie harmonogramów pracy i harmonogramów urlopów pracowników obsługi,
- zaopatrywanie pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi w odzież ochronną i prowadzenie jej rejestru.
3) Prowadzenie spraw związanych z finansami i rachunkowością:
- opracowywanie z dyrektorem i głównym księgowym projektów planów finansowych
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- organizowanie inwentaryzacji
- ewidencjonowanie i opisywanie faktur
- przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
- sporządzanie sprawozdań
- prowadzenie Kasy szkoły i Kasy pożyczkowej,                                                                         

- inne czynności związane z obsługa finansową szkoły.

Wymagane dokumenty :
a) CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych   (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
b) List motywacyjny
c) Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kierownika gospodarczego ,
d) Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności np.: certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach itp.
e) Zaświadczenie o niekaralności,
f) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) Zaświadczenie, ew. świadectwa pracy o wymaganym stażu pracy w jednostce budżetowej na takim lub podobnym stanowisku pracy ,

6. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 44,   ul. Karpacka 29, 71-872 Szczecin w nieprzekraczalnym terminie do 28.06.2019 r.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko - kierownik gospodarczy”. Na kopercie należy umieścić także imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

7. Zasady rekrutacji:
- Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.
- Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie   - Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie szkoły oraz BIP Urzędu Miasta Szczecin.Data wygaśnięcia: 28.06.2019

IV
udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2019/06/07, odpowiedzialny/a: Adrainna Dąbrowska , wprowadził/a: Adrianna Dąbrowska, dnia: 2019/06/07 08:42:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Dąbrowska 2019/06/07 08:42:21 nowa pozycja